Domein A: vaardigheden

13 december 2019

De vaardigheden zijn onderverdeeld in drie categorieën:

  1. Subdomeinen A1 t/m A4: Algemene vaardigheden – profiel overstijgend niveau;
  2. Subdomeinen A5 t/m A9: Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden – bètaprofielniveau;
  3. Subdomeinen A10 t/m A15: Chemische vakvaardigheden.

Algemene vaardigheden

Voor een aantal vaardigheden (A1 t/m A4) geldt dat zij gedeeltelijk bestaan uit onderdelen die niet op het centraal examen getoetst zullen worden. Omwille van de volledigheid, zijn deze onderdelen wel in de specificatie opgenomen, maar zoals ook in de syllabus cursief afgedrukt/weergegeven. De betreffende cursief weergegeven specificaties gelden dus niet voor het centraal examen. Ondanks dat deze profielvaardigheden in grote lijnen voor alle bètavakken gelijk zijn, is er op het niveau van de specificatie wel degelijk verschil.

Natuurwetenschappelijke vaardigheden

In dit deel van domein A vaardigheden, A5 t/m A9, staan de natuurwetenschappelijke vaardigheden die ook bij biologie, natuurkunde en NLT zijn opgenomen:

A5 Onderzoeken

A6 Ontwerpen

A7 Modelvorming

A8 Natuurwetenschappelijk instrumentarium en

A​9 Waarderen en oordelen

Let wel: ook hier zijn onderdelen/ specificaties cursief weergeven die niet op het CE worden getoetst.

Chemische vaardigheden

Deze vaardigheden zijn specifiek voor scheikunde:

A10 Gebruiken (vwo toepassen) van chemische concepten

A11 Redeneren in termen van context-concept

A12 Redeneren in termen van structuureigenschappen

A13 Redeneren over systemen, verandering en energie

A14 Redeneren in termen van duurzaamheid

A15 Redeneren over ontwikkelen van chemische kennis​