vso


Voortgezet speciaal onderwijs (vso) is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 20 jaar die specialistische begeleiding nodig hebben. Voor de leergebieden Nederlands, rekenen en de beroepsgerichte vakken zijn voor deze doelgroep ondersteuningsproducten ontwikkeld. Het doel is een zo groot mogelijke zelfstandigheid en eigen regie van de leerling. De diversiteit binnen het vso is groot. Om recht te doen aan deze diversiteit wordt er binnen het vso onderscheid gemaakt naar drie uitstroomprofielen; vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en dagbesteding.

Nederlands

rekenen & wiskunde

beroepsgerichte vakken

mededeling VOx

Ben je op zoek naar de lessen en materialen van VOx (passend bij arbeidstoeleiding)? Neem dan contact op met a.vanderlaan@slo.nl.