A6 Ontwerpen

10 mei 2023

De kandidaat kan in contexten op basis van een gesteld probleem een technisch ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren en daarbij relevante begrippen, theorie en vaardigheden en valide en consistente redeneringen hanteren.

Specificatie in de syllabus

De kandidaat kan gebruikmakend van relevante begrippen, theorie en vaardigheden en valide en consistente redeneringen:

  1. een technisch-ontwerpprobleem analyseren en beschrijven;
  2. voor een ontwerp een programma van eisen en wensen opstellen;
  3. verbanden leggen tussen natuurwetenschappelijke kennis en taken en eigenschappen van een ontwerp;
  4. verschillende (deel)uitwerkingen geven voor taken en eigenschappen van een ontwerp;
  5. een beargumenteerd ontwerpvoorstel doen voor een ontwerp, rekening houdend met het programma van eisen, prioriteiten en randvoorwaarden;
  6. een prototype van een ontwerp bouwen;
  7. een ontwerpproces en -product testen en evalueren, rekening houdend met het programma van eisen;
  8. voorstellen doen voor verbetering van een ontwerp;
  9. een ontwerpproces en -product op geschikte manieren presenteren.

Suggesties

Het ontwerpen van een product aan de hand van het programma van eisen (de ontwerpcyclus) wordt beschreven in de Toolbox NLT. Het probleem analyseren, het voorstel tot een ontwerp, het maken van een model en het resultaat presenteren is onderdeel van het SE.

Er is ook lesmateriaal in andere vakken dat specifiek over ontwerpen gaat. Voor havo is dat de module 'Technisch ontwerpen' (uit domein H, Natuurkunde en Technologie). Dit is een voorbeeld van CE-module, waarbij de vaardigheden getoetst kunnen worden in het SE. Een andere mogelijkheid is (gedeeltelijk) gebruikmaken van de NLT havo-module 'Lijmen en hechten' of de vwo-module: 'Technisch ontwerpen in de biomedische technologie', twee modules waarin het ontwerpen aan de orde komt.


dit hoort bij