A5 Onderzoeken

10 mei 2023

De kandidaat kan in contexten instructies voor onderzoek op basis van vraagstellingen uitvoeren en conclusies trekken uit de onderzoeksresultaten. De kandidaat maakt daarbij gebruik van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden.

Specificatie in de syllabus

De kandidaat kan gebruik makend van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden:

  1. een natuurwetenschappelijk probleem herkennen;
  2. een natuurwetenschappelijk probleem herleiden tot een (of meer) onderzoeksvra(a)g(en);
  3. verbanden leggen tussen een onderzoeksvraag en natuurwetenschappelijke kennis;
  4. waar nodig een hypothese opstellen bij een onderzoeksvraag en verwachtingen formuleren;
  5. een werkplan maken voor het uitvoeren van een natuurwetenschappelijk onderzoek ter beantwoording van een (of meer) onderzoeksvra(a)g(en);
  6. voor de beantwoording van een onderzoeksvraag relevante waarnemingen verrichten en (meet)gegevens verzamelen;
  7. meetgegevens verwerken en presenteren op een wijze die helpt bij de beantwoording van een onderzoeksvraag;
  8. op grond van verzamelde gegevens van een uitgevoerd onderzoek conclusies trekken die aansluiten bij de onderzoeksvra(a)g(en) van het onderzoek;
  9. de uitvoering van een onderzoek en de conclusies evalueren, gebruikmakend van de begrippen validiteit, nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid;
  10. een natuurwetenschappelijk onderzoek op geschikte manieren presenteren.

De cursief gestelde specificaties gelden dus niet voor het CE, maar kunnen specifiek in het SE getoetst worden. Dit zijn dan ook juist de specificaties waarbij actief onderzoek gedaan moet worden.

Suggesties

Bij het onderwerp 'Onderzoeken' gaat het om het systematisch opzetten en verwerken van een onderzoek.

De onderzoekscyclus is hierbij een handige tool.

Een natuurwetenschappelijk onderzoek presenteren kan op velerlei manieren: het maken van een verslag, een posterpresentatie, een presentatie (eventueel met digitale hulpmiddelen), het maken van een website.

Net als bij een schriftelijke toets is het nuttig hierbij een beoordelingsformulier te gebruiken dat duidelijk maakt op welke manier en hoe een leerling wordt beoordeeld. Voorbeelden van dit soort formulieren vindt u op deze site bij Centraal examen en schoolexamen onder kwaliteitszorg schoolexamen.


dit hoort bij