Vakinhoudelijke subdomeinen vwo

13 december 2019

Voordat we kijken naar de afzonderlijke domeinen en de suggesties voor programmatische invulling en toetsing ervan, is het goed om de structuur van de vakinhoudelijke domeinen toe te lichten.

De domeinen B, C en D omvatten voor het overgrote deel de robuuste vakconcepten van de chemie zoals die door vwo-leerlingen moeten worden gekend. De feiten en de kennis die nader in de syllabus worden benoemd mogen in het schoolexamen ruimer of juist krapper worden geïnterpreteerd. Maar duidelijk is wel dat feitenkennis onontbeerlijk is voor onderwijs en toetsing van de contexten in de domeinen E, F en G, of het daar nu gaat om eindtermen voor het CE of voor het SE.

In dit deel worden bij de toelichting op de subdomeinen uit B-C-D suggesties gedaan voor mogelijke uitwerkingen in lesactiviteiten. In de toelichting op de subdomeinen uit E-F-G wordt ook aandacht besteed aan gerelateerde vakbegrippen.

Dit wordt uitsluitend gedaan voor de subdomeinen die verplicht zijn voor het schoolexamen, SE.

Domein B vwo: Stoffen en materialen in de chemie

Geen van de subdomeinen B1 t/m B4 hoort bij het schoolexamen (SE).

Er worden daarom geen toelichtingen gegeven.

Domein C vwo: Chemische processen en behouds-wetten

De subdomeinen C1 t/m C6 behoren bij het Centraal Examen (CE). Zie hiernaast de beschrijving en suggesties van de domeinen C7 t/m C!0.

Domein D vwo: Ontwikkelen van chemische kennis

De subdomeinen D1 en D3 behoren tot het Centraal Examen (CE).
Voor de schoolexamen subdomeinen D2 en D4 worden hiernaast suggesties en informatie gegeven.

Domein E vwo: Innovatie en chemisch onderzoek

De subdomeinen E1 en E2 behoren tot het Centraal Examen (CE). Voor de subdomeinen E3 t/m E5 geven we hiernaast suggesties voor opdrachten en informatiebronnen.

Domein F vwo: Industriele (chemische) processen

De subdomeinen F1 t/m F3 behoren tot het Centraal Examen (CE).

Voor F4 en F5 geven we hiernaast suggesties en informatiebronnen.

Domein G vwo: Maatschappij, chemie en technologie

De subdomeinen G1 t/m G3 behoren tot het Centraal Examen (CE).

Bij de schoolexamen subdomeinen G4 en G5 wordt hiernaast een toelichting voor invulling en informatiebronnen gegeven.