A3 Reflecteren op leren

18 februari 2020

De kandidaat kan bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden reflecteren op eigen belangstelling, motivatie en leerproces.

De nadruk ligt bij deze eindterm op de (zelf)reflectie van de leerling op het eigen leren en op het leerproces. De leerlingen zijn in staat om het proces en hun leerresultaten te analyseren en te evalueren om zodanig het rendement hiervan te vergroten. Zij leren daarbij zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Dat is één van de competenties uit de zogenoemde 'Dublin descriptoren', zie ook paragraaf 8.4.

Enkele suggesties

  • leerlingen kiezen zelf een onderwerp voor een onderzoek, ontwerpopdracht en beargumenteren hun keuze;
  • leerlingen solliciteren naar een opdracht (door de sectie gegeven of door buitenstaanders);
  • leerlingen besteden expliciet aandacht aan hun eigen leerproces voor, tijdens en na de opdracht;
  • tijdens het werken in groepen besteden leerlingen expliciet aandacht aan hun eigen betrokkenheid en motivatie.

We kunnen de manier waarop leerlingen hun opdracht zelf kiezen en zelf vormgeven beoordelen. We kunnen het proces beoordelen in de loop van de tijd waarin de leerlingen met hun werk bezig zijn. Als het een opdracht betreft die door buitenstaanders wordt geleverd, vragen we hen ook het proces te beoordelen. Daarbij kan gebruikgemaakt worden van een 'rubric' die in de school hiervoor wordt gemaakt, zodat de leerling zich zelf beoordeelt en zich betrokken voelt bij het proces.

Als leerlingen in groepen werken is het zeker zinvol om hen ook tijdens de activiteit te betrekken bij het beoordelen van elkaar. Enerzijds om problemen te signaleren en om bijtijds in te grijpen, anderzijds om meeliftgedrag te voorkomen. Het is zinvol om ook hier een standaardformat voor te gebruiken als dat in de school voor handen is. Zie ook www.slo.nl en zoek op rubrics.


dit hoort bij