Het examenprogramma

27 juli 2023

Het programma is door de minister op 28 april 2012 vastgesteld en op 6 juni 2012 gepubliceerd in de Staatscourant. Ten opzichte van de adviesexamenprogramma's zijn er enkele verschillen.

Het CE-deel van het examen valt onder verantwoordelijkheid van de Commissie voor Toetsen en Examens (CvTE). De syllabuscommissie heeft dit uitgewerkt en de SLO heeft de secretaris geleverd.

OCW heeft de verantwoordelijkheid voor het SE-deel neergelegd bij SLO immers curriculumontwikkeling is SLO-werk. SLO leverde de voorzitter van de stuurgroep waardoor op deze manier de continuïteit is gewaarborgd.

In het examenprogramma staat het volgende voorschrift over het schoolexamen:

Het schoolexamen voor havo en vwo

Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en op:

  • de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: één of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen die per kandidaat kunnen verschillen