Praktijkonderwijs


Het praktijkonderwijs is er voor leerlingen die moeite hebben met leren op de traditionele manier. Ze leren niet alleen uit boeken, maar vooral door te doen. Er wordt gewerkt aan het zoveel mogelijk zelfstandig functioneren binnen de thema’s wonen, werken, vrije tijd, burgerschap en leren. Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen, met behulp van een leerroute op maat, toe te leiden naar werk of een vervolgopleiding. De stage is een belangrijk onderdeel van het leerproces en een goede stage is vaak de basis voor een reguliere baan.

meer over praktijkonderwijs

Nederlands

rekenen & wiskunde

beroepsgerichte vakken

burgerschap in de school

Vakportaal Burgerschap gaat over burgerschapsonderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Je vind hier informatie en instrumenten over de burgerschapsopdracht, het ontwikkelen van een schoolvisie, het bepalen van leerdoelen, het selecteren van aanpakken en het krijgen van inzicht in de ontwikkeling van jouw leerlingen. Ook biedt de site voorbeelden van scholen, informatie over de maatschappelijke stage, filmpjes, een agenda en nieuws.

passende perspectieven

Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal en rekenen. De juiste inhoudelijke keuzes en hulpmiddelen dragen ertoe bij dat leerlingen hun capaciteiten beter kunnen benutten. Door het gebruik van leerroutes met relevante doelen ligt de focus op wat leerlingen wél kunnen en is meer maatwerk mogelijk.

stageboek

De publicatie 'De stage als leer- en werkomgeving' heeft tot doel om scholen te ondersteunen bij de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving en ontwikkeling van stages in het arbeidsmarktgerichte profiel. In de publicatie worden onder andere voorbeeldmatige invullingen gegeven van stage-opdrachten voor assistent-medewerker winkel en assistent-medewerker horeca. De afzonderlijke stage-opdrachten zijn daarnaast eveneens als word-document beschikbaar om aan te kunnen passen aan de eigen schoolsituatie.