Praktijkonderwijs


Op deze website vind je actuele informatie over vakken en leergebieden, meer over leerdoelen, leerplankaders, lesmateriaal en instrumenten die je als leraar in het praktijkonderwijs kunt gebruiken.

meer over praktijkonderwijs

het onderwijs staat nooit stil

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die niet in staat zijn een vmbo-opleiding af te sluiten met een diploma. Als leraar betekent dit dat je vooral kijkt naar wat een kind wel kan en haalbare leerdoelen stelt. De nadruk ligt op aspecten van sociale redzaamheid, emotionele ontwikkeling en begeleiding naar werk of een vervolgopleiding. Dat vraagt bijzondere pedagogische en didactische kwaliteiten. Samen met een team van professionals in de school zorg je voor goed en inspirerend onderwijs. Dat betekent samenwerken met collega’s aan de ontwikkeling in zowel de theorie- als de praktijkvakken en aan jezelf als professional.

Wat is goed onderwijs? Het antwoord beweegt mee met ontwikkelingen in de samenleving en in de wereld. Met het onderwijsbeleid, de wetenschap en ervaringen uit de praktijk van de school. Dat betekent dat het onderwijs steeds moet moderniseren, in alle vakken en leergebieden en dat wettelijke, landelijke leerdoelen van tijd tot tijd worden aangepast. Nieuwe inzichten over passende didactiek en pedagogiek verdienen het om in de praktijk gebruikt te worden.
Dit type onderwijs richt zich op het functioneren van leerlingen op de gebieden leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd. Dit houdt in dat praktijkvakken centraal staan evenals oriëntatie op loopbaan en basisvakken als rekenen en Nederlands. In de dynamiek van het leerproces kies je als leraar steeds dat wat precies bij de leerling past en wat hem grip geeft op zijn eigen leerproces.

weloverwogen keuzes

Als school of als leraar sta je niet alleen in al die keuzes. SLO is de verbindende schakel tussen alle partijen die een rol spelen in het onderwijs: scholen en leraren, beleidsmakers, onderzoekers en andere experts. De organisatie kent de praktijkervaring van scholen, heeft kennis uit nationale en internationale wetenschappelijke bronnen en neemt deel aan maatschappelijke discussies. Onze  expertise staat garant voor een scherpe blik op curriculumontwikkeling. Wij werken op een onderzoeksmatige manier en altijd in nauwe samenwerking met vakexperts en mensen uit de onderwijspraktijk. Onze kennis van samenhang in leergebieden en doorlopende leerlijnen geeft scholen en leraren houvast bij de keuzes die zij kunnen maken in hun schooleigen curriculum. Onderbouwde, heldere keuzes die ervoor zorgen dat leerlingen een eigen onderwijsroute kunnen volgen.

Het is fantastisch als een leerling vol trots vertelt over persoonlijke doelen die behaald zijn!"

Nederlands

rekenen & wiskunde

beroepsgerichte vakken

burgerschap in de school

Vakportaal Burgerschap gaat over burgerschapsonderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Je vind hier informatie en instrumenten over de burgerschapsopdracht, het ontwikkelen van een schoolvisie, het bepalen van leerdoelen, het selecteren van aanpakken en het krijgen van inzicht in de ontwikkeling van jouw leerlingen. Ook biedt de site voorbeelden van scholen, informatie over de maatschappelijke stage, filmpjes, een agenda en nieuws.

passende perspectieven

Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal en rekenen. De juiste inhoudelijke keuzes en hulpmiddelen dragen ertoe bij dat leerlingen hun capaciteiten beter kunnen benutten. Door het gebruik van leerroutes met relevante doelen ligt de focus op wat leerlingen wél kunnen en is meer maatwerk mogelijk.

stageboek

De publicatie 'De stage als leer- en werkomgeving' heeft tot doel om scholen te ondersteunen bij de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving en ontwikkeling van stages in het arbeidsmarktgerichte profiel. In de publicatie worden onder andere voorbeeldmatige invullingen gegeven van stage-opdrachten voor assistent-medewerker winkel en assistent-medewerker horeca. De afzonderlijke stage-opdrachten zijn daarnaast eveneens als word-document beschikbaar om aan te kunnen passen aan de eigen schoolsituatie.