Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s

7 mei 2024

Waarom actualiseren we kerndoelen en examenprogramma's?

Om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst is actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma’s van cruciaal belang. Actuele kerndoelen en examenprogramma's dragen bij aan gelijke kansen voor leerlingen, goede doorstroom naar het vervolgonderwijs en het kunnen functioneren in de maatschappij. Het ministerie van OCW heeft SLO de opdracht gegeven om samen met het onderwijsveld aan de slag te gaan met de actualisatie.

Hoe ziet het actualisatieproces eruit?

In september leverde SLO de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde op aan het ministerie van OCW, waarna de Tweede Kamer hierover werd geïnformeerd. Begin maart 2024 heeft SLO de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid opgeleverd. Ook wordt er gewerkt aan een advies over de toekomst van het Referentiekader Taal en Rekenen. Na de zomer van 2023 zijn vijf teams gestart met de actualisatie van de kerndoelen van de leergebieden moderne vreemde talen, mens en maatschappij, mens en natuur, kunst en cultuur en bewegen en sport. De conceptkerndoelen voor deze vijf gebieden worden na zomer 2024 opgeleverd. In april 2024 heeft het ministerie van OCW SLO  de opdracht gegeven om ook voor Caribisch Nederland de kerndoelen te actualiseren.

De actualisatie van de examenprogramma’s is voorjaar 2022 gestart voor de vakgebieden Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer. In januari 2023 is de actualisatie van de examenprogramma's Fries en klassieke talen gestart. Vanaf september 2024 starten drie vakvernieuwingscommissies om de examenprogramma’s van bewegen en sport, kunst en cultuur en mens en maatschappij te actualiseren. Alle vakvernieuwingscommissies ontwikkelen in 24 maanden tijd actuele conceptexamenprogramma’s voor hun vak(ken).

Leraren, schoolleiders, leerlingen en belangrijke onderwijspartijen worden bij het actualisatieproces betrokken, SLO voert regie op het proces. Hoe de actualisatie plaatsvindt is vastgelegd in werkopdrachten van het ministerie van OCW. Het ministerie heeft zich hiervoor laten adviseren door de wetenschappelijke curriculumcommissie.

Meer weten?