Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s

15 mei 2023

Waarom actualiseren we kerndoelen en examenprogramma's?

Om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst is actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma’s van cruciaal belang. Actuele kerndoelen en examenprogramma's dragen bij aan gelijke kansen voor leerlingen, goede doorstroom naar het vervolgonderwijs en het kunnen functioneren in de maatschappij. Het ministerie van OCW heeft SLO de opdracht gegeven om samen met het onderwijsveld aan de slag te gaan met de actualisatie.

Hoe ziet het actualisatieproces eruit?

In 2022 is de actualisatie gestart van de kerndoelen Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Ook wordt er gewerkt aan een advies over functie en inhoud van het Referentiekader Taal en Rekenen. De actualisatie van de examenprogramma’s is voorjaar 2022 gestart voor de vakgebieden Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer. In januari 2023 is de actualisatie van de examenprogramma's Fries en klassieke talen gestart.

Leraren, schoolleiders, leerlingen en belangrijke onderwijspartijen worden bij het actualisatieproces betrokken, SLO voert regie op het proces. Hoe de actualisatie plaatsvindt is vastgelegd in werkopdrachten van het ministerie van OCW. Het ministerie heeft zich hiervoor laten adviseren door de wetenschappelijke curriculumcommissie.

Meer weten?

persvragen

Voor persvragen over de actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s kun je contact opnemen met Tara Wierda, 0643444320 of t.wierda@slo.nl.