Toetsen in het schoolexamen

27 juli 2023

De stof uit het examenprogramma moet niet alleen behandeld worden, maar ook getoetst in het schoolexamen.

In dit onderdeel is meer informatie te vinden betreffende:

 • uitwerking van de eindtermen van het schoolexamen, met omschrijving van de doelen, contexten, deelconcepten en suggesties voor lesmateriaal en toetsing;
 • onderdelen naar keuze van de school: de stof voor het SE kan met eigen keuzes worden uitgebreid;
 • criteria, tips en voorbeelden voor het maken van schoolexamens.

Onderdelen naar keuze van de school

De vrijheid van scholen om het schoolexamen vorm te geven in het nieuwe tweede-fase-programma in drie opzichten is vergroot.

 • Ten eerste kunnen scholen domeinen waarop het centraal examen betrekking heeft, ook toetsen in het SE.
 • Ten tweede kunnen scholen ervoor kiezen vakonderdelen in het schoolexamen op te nemen die niet als domein in het examenprogramma genoemd staan.
 • Deze onderdelen kunnen bovendien per leerling verschillen, wat keuzemogelijkheden voor de individuele leerling inhoudt.

Voor de keuze-onderdelen heeft de school een aantal opties. Het is niet noodzakelijk dat de onderdelen naar keuze van de school voor alle leerlingen hetzelfde zijn. In de vormvoorschriften voor het schoolexamen staat uitdrukkelijk vermeld dat deze voor leerlingen verschillend kunnen zijn.​

De eindtermen van het schoolexamen

Door het toelichten van de subdomeinen die betrekking hebben op het schoolexamen beogen we duidelijk te maken:

 1. wat de mogelijke inhoud van de subdomeinen van het schoolexamen kan zijn met daarbij verbindingen naar de subdomeinen van het CE;
 2. welke koppelingen te maken zijn in de richting van de ingezette vernieuwingen:
  • aansluiting bij innovaties;
  • rol in samenleving;
  • samenhang met andere vakken;
  • differentiatie mogelijkheden;
  • beroepspraktijk in de chemie.

De interpretatie van de subdomeinen van het schoolexamen op deze website is niet bindend. Wat wij hier aanbieden heeft het karakter van voorbeelden, suggesties, advies, etc. Hierbij hebben we gekeken naar materiaal dat ontwikkeld is door (pilot)docenten, methodeschrijvers, uitgevers, toetsontwikkelaars (vak)didactici en vakinhoudelijke verenigingen.

Voor de goede orde herhalen we hier nog eens het voorschrift van de wet:

Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en op

 • de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
 • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: één of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft;
 • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen die per kandidaat kunnen verschillen.

We hopen dat deze handreiking ook een startpunt kan worden van een interactieve opzet, een opzet waarin we samen met de gebruikers van deze handreiking de ontwikkeling van het schoolexamen scheikunde kunnen bevorderen. Dit zal de kwaliteit en de kwaliteitsborging van het schoolexamen ten goede komen.