A9 Waarderen en oordelen

13 december 2019

De kandidaat kan in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de natuur of een technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen.

Specificatie in de syllabus

De kandidaat kan:

  1. een beargumenteerd oordeel geven over een situatie waarin natuurwetenschappelijke kennis een belangrijke rol speelt, dan wel een beargumenteerde keuze maken tussen alternatieven bij vraagstukken van natuurwetenschappelijke aard;
  2. onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen;
  3. feiten met bronnen verantwoorden;
  4. de betrouwbaarheid beoordelen van informatie en de waarde daarvan vaststellen voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk.

Suggesties

Juist in praktische opdrachten kan aandacht worden gegeven aan waarderen en oordeelsvorming, zeker als de opdracht mede gericht is op de maatschappelijke aspecten van een chemisch proces. Een aantal van de inhoudelijke subdomeinen voor het schoolexamen uit de domeinen E t/m G biedt de mogelijkheid in te gaan op de betrouwbaarheid van informatie en de validiteit ervan.


dit hoort bij