Toelichting bij de eindtermen

13 december 2019

Domein A Vaardigheden is voor havo en vwo vrijwel eensluidend. De subdomeinen A1 t/m A9 zijn bovendien eensluidend bij de nieuwe scheikunde, nieuwe biologie en nieuwe natuurkunde en bij Natuur, Leven en Technologie (NLT).

De eindtermen uit het domein A Vaardigheden worden in het schoolexamen geëxamineerd in combinatie met de andere domeinen. Domein A wordt ook in het centraal examen geëxamineerd, ook weer in combinatie met de andere domeinen.

Het domein A1 t/m A4 wordt hier besproken voor zowel havo als vwo en domein A5 t/m A9. Daarna worden de chemische vakvaardigheden voor havo en vwo A 10 t/m A 15 besproken.

Elk subdomein begint met de titel van het subdomein met daarna de globale formulering van de inhoud van het subdomein volgens het vastgestelde, nieuwe examenprogramma.

In de bespreking van deze subdomeinen geven we ook aan welke specificatie in de syllabus wordt vermeld ten aanzien van de toetsing in het centraal examen. Als er geen specificatie is opgenomen, is dat omdat die in de syllabus niet is gegeven.

Zoals eerder aangegeven, staat het de school vrij in het schoolexamen een ruimere of een meer begrensde inhoud te geven aan de vaardigheden in de subdomeinen A1 tot en met A15.

Na de specificatie uit de syllabus geven we (enkele) suggesties voor een alternatieve uitwerking en suggesties voor de wijze van examineren in het schoolexamen.

Ten slotte worden de eindtermen B t/m G voor respectievelijk havo en vwo besproken onder Vakinhoudelijke vaardigheden havo respectievelijk vwo met het accent op de (sub)domeinen voor het Schoolexamen (SE).