Algemene informatie

27 juli 2023

Deze handreiking voor het schoolexamen hoort bij de examenprogramma's scheikunde havo en vwo, die in augustus 2013 van kracht zijn geworden in de tweede fase van het voortgezet onderwijs.

Sinds 2007 zijn de examenprogramma's voor op dat moment bestaande vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen vervallen. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. Bij dit laatste biedt SLO, op verzoek van OCW, steun in de vorm van handreikingen per vak, waarvan dit er één is. Deze handreiking voor het schoolexamen wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.

De ontwikkeling en invoering van nieuwe scheikunde is opgezet, uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd door de Stuurgroep nieuwe scheikunde onder voorzitterschap van Gerard van Koten. De Stuurgroep bracht in 2010 een eindrapport uit met als titel: Scheikunde in de dynamiek van de toekomst. Dit eindrapport bevatte een eindadvies voor een aangepast examenprogramma scheikunde. Het nieuwe examenprogramma is met ingang van 1 augustus 2013​​​ in werking getreden.