A15 Redeneren over ontwikkelen van chemische kennis

13 december 2019

De kandidaat kan in contexten aangeven (alleen havo) / analyseren (alleen vwo) op welke wijze natuurwetenschappelijke, technologische en chemische kennis wordt ontwikkeld en toegepast.

Specificatie in de syllabus

  • De kandidaat kan weergeven hoe natuurwetenschappelijke kennis ontstaat, welke vragen natuurwetenschappelijke onderzoekers kunnen stellen en hoe ze aan betrouwbare antwoorden komen (kennisvorming);
  • De kandidaat kan beschrijven hoe natuurwetenschappelijke en technische kennis wordt toegepast en kan aangeven hoe de wisselwerking tussen natuurwetenschap, techniek en samenleving is (toepassen van kennis);
  • De kandidaat kan conclusies trekken met betrekking tot natuurwetenschappelijke vraagstukken en deze relateren aan de betrouwbaarheid van natuurwetenschappelijke kennis (de invloed van natuurwetenschap en techniek). (alleen vwo)

Suggesties

Omdat ANW van de verplichte lessentabel is verdwenen, moeten scheikundedocenten beseffen dat ze hieraan specifiek aandacht moeten schenken.


dit hoort bij