Veelgestelde vragen

22 juni 2022

Vragen die we vaak gesteld krijgen zoals "Waar komt jullie naam vandaan", en "Kan ik een SLO’er uitnodigen voor mijn bijeenkomst?"

Als je een vraag hebt die hier niet bij staat mail dan naar info@slo.nl

Over onze expertise en producten

Waar vind ik een overzicht van kerndoelen/eindtermen/tussendoelen/leerlijnen?

De website leerplaninbeeld.slo.nl is een handige website met informatie over leerlijnen, kerndoelen, eindtermen, tussendoelen, basisstof en keuzeonderdelen.

Waar kan ik informatie vinden over het schoolexamen.

SLO heeft handreikingen voor het schoolexamen gemaakt ter ondersteuning van scholen en vaksecties. De handreikingen geven aanwijzingen voor de inrichting van het schoolexamen en hebben geen verplichtend karakter. Er zijn suggesties opgenomen voor vorm en inhoud van schoolexamentoetsen en het PTA. Een deel van de handreikingen is als website beschikbaar, andere handreikingen als pdf-bestand.

Ik wil me nascholen op het gebied van curriculumontwikkeling. Biedt SLO cursussen aan?

SLO biedt geen scholing aan op het gebied van het curriculum. Leraren en schoolleiders kunnen hiervoor terecht bij de lerarenopleidingen of andere (na)scholingsinstituten voor het onderwijs. SLO deelt wel kennis tijdens evenementen en masterclasses, en ontwikkelt algemeen bruikbare instrumenten voor curriculumontwikkeling op schoolniveau.

Kan SLO een vak-, thema- of curriculumexpert leveren als spreker of workshopleider?

SLO werkt aan de onderwijsdoelen op nationaal niveau. Deelname van onze leerplanontwikkelaars aan conferenties en bijeenkomsten houdt meestal verband met lopende werkzaamheden aan die doelen. Uitnodiging voor kennisdeling op je bijeenkomst is altijd welkom, maar wordt per geval afgewogen naar het doel en bereik ervan in relatie tot lopende projecten. Mail je uitnodiging naar communicatie@slo.nl.

Ik wil meedoen aan een project van SLO. Hoe meld ik mij aan?

SLO hecht veel waarde aan de samenwerking met leraren, schoolleiders en -besturen, maar ook met nascholingsinstanties, uitgeverijen, toetsontwikkelaars of andere experts. Want alleen samen kunnen we leerplanproducten en -diensten ontwikkelen die relevant, bruikbaar en effectief zijn in de onderwijspraktijk. De insteek is altijd op monitoring, verbetering en/of vernieuwing van het curriculum. Bij interesse, mail ons op communicatie@slo.nl.

Wat heeft SLO voor het mbo beschikbaar?

SLO werkt aan de onderwijsdoelen voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Uiteraard staan het mbo-instellingen en andere geïnteresseerden vrij om onze instrumenten en materialen als inspiratie te gebruiken. Informatie over de formele kwalificatiedossiers en examinering in het mbo wordt gegeven door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Inspiratie voor curriculumontwerp in het mbo is bijvoorbeeld beschikbaar in de Canon Beroepsonderwijs van ECBO.

Onze school werkt met instrumenten van SLO en wil deze kennis delen. Kan dat?

Via diverse media, waaronder deze website en ons magazine SLO Context, en jaarlijks meer dan 500 bijeenkomsten zorgt SLO voor actieve uitwisseling van kennis, ervaringen en deskundigheid op curriculumgebied zodat scholen, instellingen rondom de scholen en ook wij hiermee aan de slag kunnen. Heb je ervaringen om te delen, of wil je je aansluiten bij een van onze netwerken of leergemeenschappen? Mail ons op communicatie@slo.nl.

Ik wil graag een instrument, publicatie of product toegestuurd krijgen? Stuurt SLO materialen op?

Alle SLO-materialen die je nodig hebt, vind je gratis op onze website, in digitale vorm, meestal als pdf. Wij maken in principe geen fysieke materialen meer en sturen deze ook niet toe. Bij workshops of evenementen gebruiken wij soms wel fysieke materialen. Deze worden dan ter plaatse uitgereikt. Wil je meer exemplaren, dan kun je deze downloaden op onze website.

Promoot SLO events of materialen voor derden?

SLO verspreidt nieuws en informatie over de activiteiten waaraan we als organisatie een bijdrage leveren. Onze nieuwsbrieven en magazines bieden dus geen ruimte aan projecten of publicaties waarbij wij niet betrokken zijn.

Op de vakportalen vind je leestips voor publicaties van derden. De redactie maakt hierbij de afweging of de publicatie bijdraagt aan de ontwikkeling van het vak of leergebied.

Werkt SLO ook internationaal?

Ja, SLO werkt ook internationaal. Wij zijn als expertisecentrum een internationale uitkijkpost. We houden bij wat er wereldwijd gebeurt op het gebied van curriculumontwikkeling en onderwijsvernieuwing en geven zelf presentaties en workshops op internationale bijeenkomsten. Daarnaast is SLO betrokken bij belangrijke Europese en wereldwijde netwerken, zoals CIDREE, OECD (Education 2030) en EDUsummIT. In deze netwerken ontwikkelen en onderhouden we een breed internationaal perspectief op leerplanontwikkeling. We werken daarbij samen met onderzoekers, leraren, onderwijskundigen en beleidsmakers aan een effectieve integratie van onderzoek, beleid en praktijk. Op deze manier zijn we op de hoogte van relevante en recente kennis en informatie uit andere landen en is het mogelijk om deze te gebruiken bij curriculumontwikkeling in Nederland.

Over SLO als organisatie

Hoe gaat SLO om met mijn privacy?

SLO houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor alle verwerking van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die u zelf actief hebt verstrekt, online of op papier. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Zie onze volledige privacyverklaring.

Kan ik een afspraak met SLO maken om te sparren over...?

Als je in contact wilt komen met een vak-/themaexpert, raadpleeg dan de medewerkersprofielen op trefwoord.

Waarom gebruikt SLO nog hij/zij op de website?

We schrijven voor een breed onderwijspubliek en willen dat zoveel mogelijk lezers zich aangesproken voelen door onze teksten. Genderspecifieke woorden als hij/ zij kunnen lezers die zich daarmee niet identificeren de indruk geven dat de tekst niet voor hen bedoeld is. SLO houdt hier zoveel mogelijk rekening mee, en probeert hij/zij-vormen te vermijden bij het schrijven van nieuwe teksten. In iets oudere teksten op deze website vind je die vormen nog wel. Omdat www.slo.nl zo’n 11.000 pagina’s omvat kunnen we teksten alleen geleidelijk aanpassen. Als je een fout of storend element tegenkomt op de website, meld het dan via webmaster@slo.nl. We proberen de content zo actueel en relevant mogelijk te houden en iedere opmerking helpt ons daarbij.

Waar staan de letters SLO voor?

SLO is geen afkorting maar een eigennaam. Onze naam was vroeger langer. In 1975 zijn we opgericht als de Stichting voor de Leerplanontwikkeling op initiatief van toenmalig onderwijsminister Jos van Kemenade. Onze statutaire naam Stichting Leerplanontwikkeling lijkt op die oorspronkelijke naam. Met de jaren is SLO voor het onderwijsveld een merknaam geworden. Ons werk en onze werkwijze beschrijven we nu met de slogan ‘Een doordacht curriculum – dat doen we samen‘.

Ik heb een vraag of klacht. Waar kan ik terecht?

Stuur een mail naar info@slo.nl onder vermelding van vraag of klacht.

Ik wil een factuur mailen. Wat is het e-mailadres?

Stuur uw factuur naar administratie@slo.nl; altijd onder vermelding van kenmerk (projectnummer) en de naam van de contactpersoon bij SLO.

Ik heb een vraag over een factuur van SLO. Waar kan ik terecht?

Stuur uw vraag naar administratie@slo.nl onder vermelding van het factuurnummer en uw contactgegevens.