Over SLO

22 juni 2023

Alles over curriculumontwikkeling

SLO is het landelijk expertisecentrum voor het curriculum. We hebben een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. Het curriculum is een belangrijk fundament voor goed onderwijs. Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst zetten wij onze kennis en ervaring in voor een doordacht curriculum. We baseren ons hierbij op maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten. Dit doen we in opdracht van OCW en we doen het niet alleen: samen met leraren, schoolleiders en andere partners dragen we bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Onze werkwijze

Bij curriculumontwikkeling zijn samenwerking en samenhang sleutelwoorden. Samenwerking, omdat veel partijen betrokken zijn bij curriculumontwikkeling. We werken samen met leraren en scholen en allerlei landelijke partners. Zo nemen we de ervaringen uit de schoolpraktijk mee in onze aanbevelingen voor landelijk onderwijsbeleid, om te kunnen komen tot kerndoelen en eindtermen die uitvoerbaar zijn in de klas en school. Samenhang, omdat leerplannen vragen om een overdacht verband zowel in de lengte (het ene onderwerp bouwt voort op het ander) als in de breedte (vakken, leergebieden en vakoverstijgende thema's raken elkaar).

Onze taken

  • SLO is betrokken bij het opstellen en valideren van landelijke onderwijsdoelen. Dit zijn bijvoorbeeld kerndoelen, eindtermen, examenprogramma’s, referentieniveaus en doorlopende leerlijnen.
  • SLO maakt samen met scholen voorbeelduitwerkingen en probeert ze uit in de praktijk. Dit kunnen leerplanvarianten zijn, of lesmaterialen.
  • SLO bevordert kennis en deskundigheid op curriculumgebied. We brengen evaluaties en adviezen uit over vakspecifieke en algemene curriculumontwikkelingen.
  • SLO zorgt voor wetenschappelijke onderbouwing en betrekt goede voorbeelden uit het buitenland in haar werk.

Onze producten en diensten

Bij curriculumontwikkeling komt veel kijken. Vragen rond het curriculum raken de leraar en de leerlingen in de klas, de school als geheel en het landelijke onderwijsbeleid. Curriculumontwikkeling heeft betrekking op alle onderwijssoorten en vakgebieden. Daarom heeft SLO een breed aanbod van producten en diensten. Deze variëren van voorstellen voor landelijke onderwijsdoelen tot voorbeeldlesmateriaal in de klas.

Landelijke onderwijsdoelen

In het Nederlandse onderwijs mogen scholen hun onderwijs zelf vormgeven. Wat er ten minste aan lesstof gegeven moet worden, wordt op landelijk niveau vastgelegd in onderwijsdoelen. Deze doelen kunnen gaan over een vak maar ook over een vakkencluster, leergebied of vakoverstijgend thema. Voorbeelden zijn kerndoelen, referentieniveaus en examenprogramma’s. SLO ontwikkelt voorstellen voor de landelijke onderwijsdoelen. De door de overheid vastgestelde doelen worden door SLO onderhouden en (digitaal) ontsloten.

Leerlijnen en andere voorbeelduitwerkingen

Scholen zijn geholpen als datgene wat landelijk is vastgesteld concreet handen en voeten krijgt. Zeker als het om inhoudelijke vernieuwingen gaat. Daarom werkt SLO de wettelijke onderwijsdoelen uit in doorlopende leerlijnen en in voorbeeldlesmaterialen. Deze zijn niet verplichtend maar maken duidelijk hoe het er in de praktijk uit kan zien. Ze kunnen ook door toetsontwikkelaars en educatieve uitgeverijen gebruikt worden.

Schoolexamens

Bij de inrichting van hun schoolexamenprogramma’s en de toetsing van schoolexamenonderdelen kunnen vaksecties gebruik maken van handreikingen die SLO maakt voor de schoolexamens in vmbo en havo/vwo.

Curriculumontwerp

Zelf onderwijs ontwerpen vraagt om specifieke deskundigheid. Steeds meer leraren willen hun leerplankundige kennis vergroten. In de initiële lerarenopleiding maken leraren kennis met het ontwerpen van lessen en lessenseries, maar het ontwerpen in samenhang - tussen vakken, in jaarprogramma’s, in leerlijnen - blijft vaak buiten beeld. Op dit gebied is relatief weinig nascholing voorhanden. SLO levert basisgereedschappen waarmee leraren en scholen zelf aan de slag kunnen met hun onderwijsprogramma. Ook stelt SLO kennis beschikbaar aan nascholingsinstanties.

Zicht op onderzoek en internationale ontwikkelingen

Curricula ontwikkelen op basis van wat in de praktijk werkt, is de rode draad in het werk van SLO. Een onderzoeksmatige manier van werken is de basis voor al ons ontwikkelwerk. Daarnaast houden we de vinger aan de pols van ontwikkelingen in binnen- en buitenland die relevant zijn voor het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. De ontwikkelingen ten aanzien van het curriculum delen we in rapporten als de Leermiddelenmonitor en trendanalyses.

Kennisdeling

Bij leerplanontwikkeling hoort ook informatie verstrekken, betrokkenheid creëren en deskundigheid bevorderen. Volg ons via onze digitale nieuwsbrieven en social media, ons magazine SLO Context, de online vakportalen of 'live' op conferenties en werkbijeenkomsten.

Vakportalen

De vakportalen van SLO ontsluiten actuele en relevante inhoudelijke informatie over een bepaald vak of leergebied voor leraren en schoolleiders.