Havo/vwo


Sinds 1 augustus 2007 is op veel scholen de tweede fase weer volop in beweging. Scholen hebben meer ruimte gekregen om de tweede fase naar eigen onderwijskundige inzichten in te richten. Op die manier kunnen scholen zich ten opzichte van elkaar profileren. Dat biedt kansen. Kansen om meer samenhang tussen de profielvakken aan te bieden. Kansen om het onderwijs meer op de kwaliteiten van de leerlingen af te stemmen. Kansen om een 'eigen gezicht' aan de school te geven door bijvoorbeeld het bètaprofiel te benadrukken of door het onderwijs in internationaal perspectief te zetten.

profielen

Informatie over de vier profielen waar leerlingen in de tweede fase uit kunnen kiezen.

meer ruimte in de onderbouw

Veel scholen geven enthousiast vorm aan de onderbouw, met kleine stappen of door een compleet herontwerp. SLO adviseert en begeleidt bij elke vorm van vernieuwing in de onderbouw. Je kunt aansluiten bij lopende projecten die door het ministerie van OCW gefinancierd worden of kiezen voor ondersteuning op maat voor jouw eigen school.

tweede fase

Alle kansen roepen ook vragen op: Hoe breng ik meer samenhang in het onderwijs in de tweede fase? Hoe zet ik ons curriculum in het teken van de internationalisering? Hoe stemmen we de programma's van de vakken beter af op de onderwijsvisie van de school. Hoe bewaken we de kwaliteit van ons onderwijs en onze (schoolexamen)toetsen? Hoe verbeteren we de aansluiting van havo en vwo op het hoger onderwijs? Hoe brengen we onze leerlingen op een hoger taal- en rekenniveau?

SLO werkt samen met scholen aan antwoorden op deze vragen. Ben je ook op zoek naar antwoorden? Neem je dan contact met ons op. Er zijn verschillende lopende projecten waarbij je kunt aansluiten.