Primair onderwijs


SLO biedt voor primair onderwijs (po) producten en diensten in het brede kader van leerplanontwikkeling. Onze aandacht gaat daarbij uit naar samenhang, kwaliteit, vormgeving en effecten van het hele spectrum van inhouden van primair onderwijs en van vormend aanbod voor het jonge kind.

kerndoelen primair onderwijs

Nederlands

Engels

rekenen en wiskunde

oriëntatie op jezelf en de wereld

kunst & cultuur

bewegen & sport

dialoog en afstemming

Een goed inzicht in de historische bepaaldheid, de zich ontwikkelende maatschappelijke context en de veranderende behoeften van de samenleving zijn bouwstenen bij inhoudelijk leerplanbeleid. Dat vraagt om dialoog en afstemming tussen alle betrokkenen: ouders, leerlingen, leerkrachten, begeleiders, opleiders en ontwikkelaars. Keuzes voor onderwijsdoelen moeten vervolgens op een consistente manier worden uitgewerkt tot suggesties voor inhouden, leeractiviteiten, rol van de leraar, materialen en bronnen, groeperingsvormen, plaats, tijd en toetsing. En die taak is SLO op het lijf geschreven.

SLO Context

SLO Context is een magazine voor het (speciaal) basisonderwijs. Het blad voorziet in informatie over onderwijsontwikkelingen in het primair onderwijs, de producten die SLO vervaardigt en de ondersteuning die SLO scholen in het primair onderwijs biedt. SLO Context verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis verstuurd naar directeuren primair onderwijs, onderwijsbegeleidingsdiensten, opleidingen voor leraren en de onderwijsinspectie.