Domein A: Vaardigheden

10 september 2020

De vaardigheden in het vak nlt laten de leerlingen ervaren hoe er in de natuurwetenschapen en technologie wordt gewerkt.

Vaardigheden hebben een belangrijke plek in het examenprogramma van nlt. Domein A beschrijft de vaardigheden die de leerling binnen het vak verwerkt.

De vaardigheden zijn onderverdeeld in drie categorieën:

  • Algemene vaardigheden, profieloverstijgend: subdomeinen A1 t/m A4.
  • Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden, bètaprofielniveau, subdomeinen A5 t/m A9.
  • Vakvaardigheden, subdomeinen A10 t/m A13.

De vaardigheden A1 t/m A9 in biologie, scheikunde, natuurkunde en nlt zijn op elkaar afgestemd en vergelijkbaar geformuleerd. Ook voor havo en vwo zijn de vaardigheden op eindtermniveau gelijkluidend geformuleerd. Voor vwo geldt echter dat deze vaardigheden op een hoger niveau moeten worden beheerst dan op havo. Bovendien wordt bij havo meer de nadruk gelegd op de technologische component en bij het vwo meer op bètaonderzoek als context. Daardoor is er ook een verschil tussen havo en vwo voor wat betreft de invulling van de samenwerking met het hoger onderwijs. Voor havo is dat meer gericht op beroepspraktijken.
Voor het vwo is de samenwerking met het hoger onderwijs meer gericht op wetenschappelijk onderzoek.
De natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden worden in combinatie met de inhoudelijke onderwerpen in de modules getoetst. Hierin is afstemming met de collega's van de bètavakken zeer wenselijk, hetgeen goed te realiseren is door de noodzakelijke interdisciplinaire samenwerking binnen nlt.
Voor nlt zijn vier vakspecifieke vaardigheden geformuleerd (A10 t/m A13). Vaardigheden op het vakniveau zijn kenmerkend voor het vak.

Per vaardigheid zijn verschillende bronnen verzameld.