Domein E vwo

10 september 2020

Technologische ontwikkeling gaat niet alleen over innovatie en verbeelding, maar ook over concrete producten en processen.

Domein E voor vwo heeft als titel 'Technologische ontwikkeling'.

Op de website van de Vereniging NLT kun je per contextdomein zien welke modules hier onderdeel van zijn.

Dit domein bevat de subdomeinen:

E1: Methoden en technieken van technologische ontwikkeling

E2: Processen en producten

Subdomein E1: Methoden en technieken van technologische ontwikkeling

Eindterm

De kandidaat kan een aantal voor recente technologieën belangrijke methoden en technieken benoemen en kan een of meer daarvan toepassen op interdisciplinaire (ontwerp)vraagstukken.

Toelichting

Domein E gaat over technologie. Zowel bij havo als bij vwo bestaat domein E uit twee subdomeinen. Bij vwo kan voor één of twee subdomeinen gekozen worden. Beide subdomeinen zijn voor havo en vwo vrijwel identiek geformuleerd.

Het eerste subdomein gaat over methoden en technieken die van belang zijn bij technologie en technologische ontwikkeling. Denk hierbij aan forensisch onderzoek, meet- en regeltechnieken, dynamisch modelleren, procestechnologie, et cetera. In de nanotechnologie bijvoorbeeld, leidt interdisciplinair bètaonderzoek tot de ontwikkeling van biosensoren en materialen met specifieke eigenschappen in onder andere stroomgeleiding, katalyse en informatieopslag. Naast productie van materialen kan ook detectie van materialen en bewerkingen onderwerp zijn van onderzoek, zoals bij de opsporing van misdadigers en vervalsingen.

Subdomein E2: Processen en producten

Eindterm

De kandidaat kan een actueel technologisch proces of product beschrijven en daarbij de bouw of werking ervan analyseren aan de hand van relevante natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten.

Toelichting

Het tweede subdomein gaat over technologieën en technologische ontwikkelingen zelf. In ons dagelijks leven zijn we omringd door producten, die onmogelijk zouden zijn geweest zonder natuurwetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Hologrammen in bankpassen, navigatieapparatuur, mp3-spelers en digitale technieken en sensoren in apparaten zijn daar voorbeelden van. Het gaat er in dit domein om, dat de kandidaat een concreet proces (bijvoorbeeld drinkwaterzuivering of de opwekking van energie uit biomassa) of - de werking van - een product (mobiele telefoon, hybride auto) kan beschrijven/ verklaren/analyseren.