Subdomein A3: Reflecteren op leren

13 december 2019

De kandidaat kan bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden reflecteren op eigen belangstelling, motivatie en leerproces.

Suggesties

De nadruk ligt op de (zelf)reflectie op het eigen leren en het leerproces. De leerlingen zijn in staat om het proces en hun leerresultaten te analyseren en te evalueren om zo het rendement ervan te vergroten. Zij leren daarbij verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.

Enkele suggesties:

  • Leerlingen kiezen zelf een onderwerp voor een onderzoek, ontwerpopdracht en beargumenteren hun keuze.
  • Leerlingen solliciteren naar een opdracht (door de sectie of door buitenstaanders gegeven).
  • Leerlingen besteden expliciet aandacht aan hun eigen leerproces voor, tijdens en na de opdracht.
  • Tijdens het werken in groepen besteden leerlingen expliciet aandacht aan hun eigen betrokkenheid en motivatie.

We kunnen de manier waarop leerlingen hun opdracht zelf kiezen en zelf vormgeven beoordelen. We kunnen het proces beoordelen gedurende de tijd dat de leerlingen met hun werk bezig zijn. Als het een opdracht betreft die door buitenstaanders wordt geleverd, vragen we ook hen het proces te beoordelen.

Als leerlingen in groepen werken is het zinvol om tijdens het proces de leerlingen te betrekken bij het beoordelen van elkaar. Enerzijds om problemen te signaleren en om bijtijds in te grijpen, anderzijds om meeliftgedrag te voorkomen. Het is zinvol om hier een standaardformat voor te gebruiken. In dit format kunnen de leerlingen elkaar een beoordeling geven op het gebied van inzet tijdens het groepswerk, het zich houden aan afspraken, het aanleveren van informatie, het goed uitvoeren van bepaalde taken (bijvoorbeeld het voorzitterschap van de werkgroep).