Afstemming met andere vakken

27 juli 2023

Om onderdelen van het vak natuurkunde die inhoudelijk in het verlengde liggen van andere vakken of daar zelfs overlap mee vertonen op elkaar af te stemmen, is overleg met andere vaksecties noodzakelijk.

Dat overleg geldt niet alleen de voorkant (wat bieden we als school in goed overleg met elkaar aan), maar ook de achterkant van het onderwijs (de toetsing van onderdelen van het schoolexamen). Voor dat overleg moet voldoende tijd worden ingeruimd. Het is niet alleen zinvol, maar om reden van efficiency zelfs nodig, dat afstemming plaats vindt. Die afstemming impliceert ook het hanteren van contexten, concepten en begrippen. Die moeten bij voorkeur eenduidig worden geïnterpreteerd. Leerlingen hebben hier baat bij. Het helpt hen als ze worden verwezen naar contexten waarbinnen ze de bepaalde begrippen bij andere vakken krijgen aangereikt.

Het schoolexamen kan aanleiding zijn om tot de gewenste afstemming te komen. De afstemming kan op vakinhoudelijk gebied plaatsvinden, de vorm aannemen van een project of voor individuele leerlingen gestalte krijgen in een profielwerkstuk. Er kan besloten worden om bepaalde onderwerpen of vaardigheden voor verschillende vakken in één opdracht te toetsen, waarvan een gedeelte onderdeel is van het schoolexamen natuurkunde en een ander gedeelte onderdeel van het schoolexamen van een ander vak.