Toetsen in het schoolexamen

27 juli 2023

De eindtermen die in het schoolexamen zeker aan bod moeten komen, zijn van een toelichting en suggesties voorzien. Belangrijk: deze suggesties zijn niet bindend​. Inspiratie is onder andere gehaald uit materiaal dat docenten, methodeschrijvers, uitgevers, toetsontwikkelaars, vakdidactici en vakinhoudelijke verenigingen hebben ontwikkeld.

De indeling die we hiervoor hebben gebruikt bij de vakinhoudelijke domeinen is:

  • Mogelijke vakbegrippen Welke vakbegrippen komen voor in het voorbeeldmateriaal en bij de genoemde contexten?
  • Mogelijke contexten In het voorbeeldmateriaal worden voorbeelden genoemd van contexten óf wordt het geheel juist geformeerd rond een bepaalde context. Ook deze contexten zijn, voor zover ze niet worden genoemd in het examenprogramma, niet bindend;
  • Mogelijke bronnen er is op veel verschillende plekken materiaal te vinden. Per SE subdomein noemen we een aantal verschillende bronnen.
  • Mogelijke (toets)activiteiten Enkele korte beschrijvingen van mogelijke activiteiten die leerlingen bij dit subdomein kunnen doen. Deze activiteiten kunnen het karkater hebben van een (summatieve of formatieve) toets, maar ook van een aanleeropdracht.
  • Overige suggesties Alle andere suggesties die we hebben, bevatten meestal mogelijkheden voor samenhang met andere vakken of andere subdomeinen.
​Naast subdomeinspecifieke bronnen, zijn er ook veel bronnen die nuttige informatie bevatten over veel of alle domeinen. Hieronder geven we er een paar: