Domein A: vaardigheden

13 december 2019

De vaardigheden zijn onderverdeeld in drie categorieën:

  1. Algemene vaardigheden — profieloverstijgend niveau: subdomeinen A1 t/m A4.
  2. Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden — bètaprofielniveau: subdomeinen A5 t/m A9.
  3. Natuurkundige vakvaardigheden: subdomeinen A10 t/m A15.

Voor een aantal vaardigheden (A5 t/m A7) geldt dat zij gedeeltelijk bestaan uit onderdelen die niet op het centraal examen getoetst zullen worden. Omwille van de volledigheid zijn deze onderdelen wel in de specificatie opgenomen maar, zoals ook in de syllabus, cursief en grijs afgedrukt. De betreffende specificaties gelden dus niet voor het centraal examen.

Vaardigheden in domein A
Categorie Subdomein Beschrijving
Algemene vaardigheden A1 Informatievaardigheden gebruiken
A2 Communiceren
A3 Reflecteren op leren
A4 Studie en beroep
Natuurweten-
schappelijke,
wiskundige en
technische vaardigheden
A5 Onderzoeken
A6 Ontwerpen
A7 Modelvorming
A8 Natuurwetenschappelijk instrumentarium
A9 Waarderen en oordelen
Natuurkundige vakvaardigheden A10 Kennisontwikkeling en
-toepassing
A11 Technisch-instrumentele vaardigheden
A12 Rekenkundige en wiskundige vaardigheden
A13 Vaktaal
A14 Vakspecifiek gebruik van de computer
A15 Kwantificeren in interpreteren