Domein I: Onderzoek en ontwerp

13 december 2019

Subdomein I1: Experiment

De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van experimenten en de resultaten analyseren en interpreteren.

Subdomein I2 Modelstudie

De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van modelstudies en de modeluitkomsten analyseren en interpreteren.

Subdomein I3 Ontwerp

De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen op basis van een gesteld probleem een ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren.

Suggesties

Bij de hier genoemde subdomeinen staat expliciet vermeld dat het experimenteren, modelleren en ontwerpen moet gebeuren 'in de contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen'. Het kan dan als een ondersteuning dienen voor deze onderwerpen. Dit domein is nieuw in het examenprogramma natuurkunde en doet recht aan het empirisch karakter van de natuurkunde.

 • Sluit aan bij subdomein:
  • A5 Onderzoeken;
  • A6 Ontwerpen;
  • A7 Modelvorming.
 • Denk aan een doorlopende leerlijn in het experimenteren: van onderbouw naar bovenbouw.
 • Bij subdomein I2 wordt gesproken over 'Modelstudie'. Numeriek modelleren is een onderdeel hiervan. Het aanpassen van een (numeriek) model is op havo een optie.
 • Gebruik numeriek modelleren (het máken van een model) bij het profielwerkstuk, om het experiment en de theorie met elkaar te verbinden.
 • Het gebruik van applets waarbij leerlingen kunnen experimenteren door verschillende grootheden te variëren.

Mogelijke bronnen/overige suggesties:

 • Getting Practical: een in Groot-Brittannië ontwikkelde methode om docenten te helpen om praktisch werk in de bètavakken effectief vorm te geven;
 • Het Institute of Physics (de Britse NNV) heeft in Practical Physics practicumvoorbeelden voor 11-19-jarigen bijeengebracht.
 • Nuffield Foundation:  collectie van experimenten over uiteenlopende concepten en processen. Zie de site met Practical Work for Learning , en het projectenmateriaal voor Science, Technology, Engineering and Maths (STEM).
 • Op de pagina 3e8.nl  is een lijst met verschillende bronnen - filmpjes, applets , websites - te vinden.