Domein I: Onderzoek en ontwerp

9 maart 2023

Subdomein I1: Experiment

De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van experimenten en de resultaten analyseren en interpreteren.

Subdomein I2 Modelstudie

De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van modelstudies en de modeluitkomsten analyseren en interpreteren.

Subdomein I3 Ontwerp

De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen op basis van een gesteld probleem een ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren.

Suggesties

Bij de hier genoemde subdomeinen staat expliciet vermeld dat het experimenteren, modelleren en ontwerpen moet gebeuren 'in de contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen'. Het kan dan als een ondersteuning dienen voor deze onderwerpen. Dit domein is nieuw in het examenprogramma natuurkunde en doet recht aan het empirisch karakter van de natuurkunde.

 • Sluit aan bij subdomein:
  • A5 Onderzoeken;
  • A6 Ontwerpen;
  • A7 Modelvorming.
 • Denk aan een doorlopende leerlijn in het experimenteren: van onderbouw naar bovenbouw.
 • Bij subdomein I2 wordt gesproken over 'Modelstudie'. Numeriek modelleren is een onderdeel hiervan. Het aanpassen van een (numeriek) model is op havo een optie.
 • Gebruik numeriek modelleren (het máken van een model) bij het profielwerkstuk, om het experiment en de theorie met elkaar te verbinden.
 • Het gebruik van applets waarbij leerlingen kunnen experimenteren door verschillende grootheden te variëren.

Mogelijke bronnen/overige suggesties: