Vakinhoudelijke (sub)domeinen vwo

18 december 2019

Het vernieuwde examenprogramma biedt de mogelijkheid om je eigen visie, de visie van de vaksectie nog eens tegen het licht te houden en om samen na te gaan welke keuzes je kunt maken bij het kiezen van de invulling van het programma. Er zijn verschillende strategieën mogelijk:

  1. Aansluiten bij het programma van 2007: kies voor subdomein E3 Kern- en deeltjesprocessen en F2 Relativiteitstheorie. Deze laatste module is nieuw, sluit aan bij E3 en bij F1 Quantumwereld. Op deze manier wordt gekozen voor een thema Moderne Natuurkunde. Vanwege het abstractieniveau zullen deze onderwerpen later in het curriculum aangeboden moeten worden (eind klas 5 of in klas 6).
  2. Aansluiten bij de 'nieuwe' modules: op havo: G1 Biofysica en G2 Geofysica. Op vwo zijn de onderwerpen van deze keuzedomeinen voor het grootste gedeelte 'nieuw'. Beide subdomeinen lenen zich goed voor afstemming/samenwerking met andere vakken zoals biologie, scheikunde en NLT. Deze onderwerpen hoeven niet per se in de examenklas aangeboden te worden.
  3. Aansluiten bij de belangstelling van de leerlingen. Leerlingen kiezen hun eigen SE-onderwerpen of kiezen als groep voor de invulling van het SE.

In het examenprogramma vwo kunnen de onderwerpen van een aantal subdomeinen gekozen worden. Uit vier subdomeinen moeten er twee gekozen worden. Deze keuzedomeinen zijn voorzien van een sterretje en zijn hieronder cursief weergegeven. De (sub)domeinen E1 en I zijn verplicht voor het SE.

Tot het schoolexamen vwo behoren tenminste de (sub)domeinen:

(sub)domeinen
Domein Subdomein Omschrijving
A A1 t/m A15 In samenhang met de vakinhoudelijke (sub)domeinen.
E E1

Subdomein E1 Eigenschappen van stoffen en materialen

23. De kandidaat kan in contexten fysische eigenschappen van stoffen en materialen beschrijven en kan deze eigenschappen verklaren en analyseren aan de hand van deeltjesmodellen.

E3*

Subdomein-E3-Kern-en-deeltjesprocessen*

25. De kandidaat kan in contexten behoudswetten en de equivalentie van massa en energie gebruiken in het beschrijven en analyseren van deeltjes- en kernprocessen.

F F2*

Subdomein F2 Relativiteitstheorie*

27. De kandidaat kan in gedachte-experimenten en toepassingen de verschijnselen tijdrek en lengtekrimp verklaren aan de hand van de begrippen lichtsnelheid, gelijktijdigheid en referentiestelsel.

G G1*

Subdomein G1 Biofysica*

28. De kandidaat kan in de context van levende systemen fysische verschijnselen en processen beschrijven, analyseren en verklaren.

G2*

Subdomein G2 Geofysica*

29. De kandidaat kan in de context van geofysische systemen fysische verschijnselen en processen beschrijven, analyseren en verklaren.

I I1 t/m I3

Domein I Onderzoek en Ontwerp

Subdomein I1 Experiment

31. De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van experimenten en de resultaten analyseren en interpreteren.

Subdomein I2 Modelstudie

32. De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van modelstudies en de modeluitkomsten analyseren en interpreteren.

Subdomein I3 Ontwerp

33. De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen op basis van een gesteld probleem een ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren.

* beperkte keus: kies twee uit vier.

Het schoolexamen vwo heeft betrekking op domein A en de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft, te weten:

  • de subdomeinen E1, I1, I2 en I3;
  • een keuze van twee uit de subdomeinen E3, F2, G1 en G2; daarbij kan het bevoegd gezag deze keuze maken, dan wel de keuze aan de kandidaat laten;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft; indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.