Hoe toets je het leren?

5 februari 2024

Onderstaande vragen worden op deze pagina beantwoord:

Wordt er met rubrics gewerkt? En zo ja, hoe?

Pieter Snel, eerder werkzaam op het TienerCollege Gorinchem

De leernetwerken van Leerling 2020 en Formatief toetsen bieden goede, in praktijk gebrachte materialen. Rubrics moeten altijd aangepast worden naar de eigen schoolsituatie.

Welke manieren van beoordelen worden gebruikt in een 10-14 school?

Pieter Snel, eerder werkzaam op het TienerCollege Gorinchem

Methodetoetsen; Eigen toetsen; Cito volg toetsen po/vo

Joana Oliveira, NOVA Tienercollege Dordrecht

Verschillende manieren: CITO/CITO-VAS, formatieve toetsen, beoordelingen met O/V/G, beoordelingen met cijfers. Uiteindelijk zullen deze leerlingen toch door moeten stromen en wij zijn van mening dat als je jarenlang alleen maar formatief toetst zonder de zekerheid dat de volgende leerjaren dat ook zo zal gaan, dat leerlingen niet goed mentaal voorbereid zijn op de hogere leerjaren.

Hoe volg je de leerlingen met een schoolbreed leerlingvolgsysteem?

Pieter Snel, eerder werkzaam op het TienerCollege Gorinchem

Zorg in de eerste plaats voor een concreet (ook voor de vervolgscholen inzichtelijk) portfolio waaruit blijkt dat de kerndoelen op de vakken zijn aangeboden en op welk niveau kennis en vaardigheden beheerst.
Zorg dat de leerling en de ouders ook goed inzicht hebben in leren en ontwikkelen m.b.v. het portfolio.
Onderscheid een ontwikkelportfolio waarin ontwikkelpunten worden geformuleerd en een examen- of toetsportfolio waarin beheersing van de kerndoelen en uitwerkingen daarvan is vermeld.
Gebruik cito vas (vo) als instrument om hiaten vast te stellen (objectieve toetsing van aanbod en beheersingsniveau, niet als toetsing en determinatie richting leerling).

Joana Oliveira, NOVA Tienercollege Dordrecht

Wij hebben gekozen voor itslearning, omdat alle leerlingen én leraren daar in gezet konden worden. Voor alle dagelijkse zaken als planning, huiswerk, bronnen, notities van gesprekken gebruiken we itslearning. Voor de verplichte en administratieve zaken gebruiken we Parnasys (po) en Magister (vo).

Wordt er formatief gewerkt in 10-14 scholen?

Pieter Snel, eerder werkzaam op het TienerCollege Gorinchem

Stimuleer systematisch formatief werken in de 10-14 school. Doe dat vanuit gezamenlijke afspraken. Toets summatief op een aantal overeengekomen onderdelen en momenten. Bijvoorbeeld periodiek leesvaardigheid.

Waar moeten leerlingen aan voldoen als ze naar het derde leerjaar gaan?

Pieter Snel, eerder werkzaam op het TienerCollege Gorinchem

Toon beheersingsniveau mede aan met enkele toetsen van en in afstemming met het vervolgonderwijs.