Leerplankader kunstzinnige oriëntatie

2 juni 2021

Hoe ziet de opbouw van het leergebied kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs eruit? Welk onderwijsaanbod past bijvoorbeeld goed bij kinderen uit groep 4? En welke relaties heeft dit leergebied met andere leergebieden?

Het leerplankader kunstzinnige oriëntatie biedt houvast bij de invulling van het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie op scholen. Competenties rond het creatieve proces zijn uitgewerkt in leerlijnen voor beeldend, dans, drama en muziek (de kunstdisciplines) en cultureel erfgoed. De leerlijnen laten de opbouw van deze competenties zien. Het is aan scholen te bepalen of ze het onderwijsaanbod in aparte vakken of meer in samenhang aanbieden.

Leidend voor dit leerplankader zijn de preambule, de karakteristiek en de kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Daarbij zijn extra aandachtspunten en de samenhang met 21e eeuwse vaardigheden beschreven. Rode draad in de leerlijnen is het creatieve proces, waarin het gaat over oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren en reflecteren.

Bij kunstzinnige oriëntatie maken leerlingen kennis met hoe mensen door middel van kunst en cultuur vorm en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen worden zich bewust van de inhouden, vaardigheden en attitudes van de kunstdisciplinesvakken en cultureel erfgoed en leren deze te gebruiken in hun eigen proces van vormgeving en betekenisgeving.

Het landelijk leerplankader kunstzinnige oriëntatie biedt een richtinggevende beschrijving, met daarnaast nadere concretiseringen zoals handreikingen voor leerkrachten in primair en speciaal onderwijs, medewerkers van culturele instellingen en Pabo's.

Uitgangspunten, samenhang en leerlijnen
Uitgangspunten Samenhang

De uitgangspunten worden gevormd door de karakteristiek,de drie kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie en een aantal extra aandachtspunten.

Samenhang gaat het over de relatie tussen het leergebied kunstzinnige oriëntatie en de rest van het onderwijs.

Driehoek-3-groen
Leerlijnen

Voor elke kunstzinnige vakdiscipline en voor cultureel erfgoed is een leerlijn ontwikkeld. Elke leerlijn is opgebouwd uit competenties. De afzonderlijke leerlijnen hebben het creatieve proces als uitgangspunt. Dit proces kent verschillende processtappen. Dat wat deze leerlijnen gemeenschappelijk hebben is beschreven in generieke competenties.

toon meer

Sector

Leerplankundig thema