Kindvolgsystemen voor peuters

17 maart 2022

Op deze pagina vind je een overzicht van kindvolgsystemen voor peuters. Het overzicht is een momentopname en beoogt zeker niet volledig te zijn. Het betreft kindvolgsystemen die door pedagogisch medewerkers gebruikt worden om de ontwikkeling van peuters in kaart te brengen.

Toelichting

  • Achter de titel staat de naam van de uitgever en deze is gelinkt aan de website voor meer (bestel-)informatie.
  • Indien door SLO een uitgebreide beschrijving is gemaakt of een analyse van het kindvolgsysteem is uitgevoerd, vind je een link naar het betreffende pdf-bestand.
    NB  Er wordt gewerkt aan een update van de analyses in 2022 op basis van de nieuwe inhoudskaarten. Daarbij wordt dan ook het domein motoriek (maar wel vanuit bewegingsonderwijs) geanalyseerd.
  • Aangegeven is op welke ontwikkelingsgebieden het kindvolgsysteem zich richt: taal, rekenen, sociaal-emotioneel, motoriek.
  • Verder staat vermeld of het kindvolgsysteem schriftelijk en/of digitaal ingevuld kan worden.

Titels die wel geanalyseerd zijn maar niet meer leverbaar, staan in een aparte tabel onderaan deze pagina.

Let op: sommige analyses zijn al wat ouder en gebaseerd op een oudere versie van de inhoudskaarten.

Lijst met kindvolgsystemen voor peuters

Bosos 2-4  (Peuter-Kleuterpraktijk E. Voogt)
Beschrijving (pdf, 230 kB)
(05-2021)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Ontwikkelingsvolgmodel gebaseerd op BOSOS Kleuters. Observaties worden uitgevoerd op basis van drie hoofdleerlijnen sociaal-emotioneel, visueel-motorisch en cognitief/taal. Een beredeneerd aanbod, observeren, signaleren, opbrengst gericht werken met vastgestelde tussentijdse en uitgebreide observatiemomenten.
Cito Observatielijst peuters  (Cito)
Analyse (pdf, 100 kB)
(05-2016)
soc.emot. schriftelijk Observatielijst voor het sociaal gedrag, het welbevinden en de speelwerkhouding. Methode-onafhankelijk en sluit aan op observatielijst baby’s en dreumesen en observatielijst Viseon voor kleuters. Map met handleiding en kopieerbare observatielijst en registratieformulieren.
Cito Rekenen voor peuters  (Cito)
Analyse (pdf, 130 kB)
(03-2013)
rekenen schriftelijk Hulpmiddel dat ondersteunend is bij observaties. Het is spelenderwijs een-op-een af te nemen en geeft inzicht in de ontluikende gecijferdheid voor wat betreft getalbegrip, meten en meetkunde . Map met handleiding, opgavenboek, extra onderdelen 'Kleur' en 'Lichaamsdelen' en kopieerbare registratieformulieren.
Cito Taal voor peuters  (Cito)
Analyse (pdf, 125 kB)
(03-2013)
taal schriftelijk Hulpmiddel dat ondersteunend is bij observaties. Het is spelenderwijs een-op-een af te nemen en draagt bij aan vroeg signalering van de taalontwikkeling in vier categorieën: passieve woordenschat, definitievaardigheid, kritisch luisteren en actieve woordenschat. Map met handleiding en verdere informatie,  opgavenboek en registratieformulieren.
Doen, praten, bewegen & rekenen  (CED-groep)

Analyse (pdf, 143 kB)
(05-2016)

Beschrijving (pdf, 211 kB)
(12-2021)

taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk
digitaal
Kindvolgsysteem voor kinderen van 0 tot 4 jaar op basis van vier ontwikkelgebieden (Zo doe ik, Zo praat ik, Zo beweeg ik en Zo reken ik). Bestaat uit observatielijsten en handelingsuggesties.
DORR zicht op Peuters  (DORR-Onderwijs - Kleuterbasis)
Beschrijving (pdf, 237 kB)
(10-2021)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk
digitaal
Doorlopende leerlijn gebaseerd op DORRDigi systeem. Op dit moment een papieren versie (handleiding, leerlingkaarten en leerlijnboekje). DORR Peuters wordt binnenkort ook digitaal aangeboden.
Horeb  (Van Gorcum)
Analyse (pdf, 208 kB)
(05-2016)
taal
rekenen
soc.emot.
digitaal Instrument om handelingsgericht te observeren, registreren, evalueren en te plannen voor kinderen t/m 12 jaar. Het bevat een activiteitenboek, kinderdagboek, een logboek, observatiemodellen en kindportfolio. Kan worden gekoppeld met ParnasSys en Esis.
Inzichtelijk voor peuters  (Inzichtelijk onderwijs)
Beschrijving (pdf, 230 kB) (10-2021) taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk
digitaal
Doel- en handelingsgericht werken middels een jaaroverzicht van doelen. Er is sprake van een cyclus registreren, observeren, signaleren en borgen. Ook beschikbaar voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Bestaat uit zowel een papieren versie (de plannings- en registratiemap) als een digitale versie (Inzichtelijk Digitaal).
KindIN  (Dotcomschool)
Beschrijving (pdf, 207 kB)
(08-2021)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Kindvolgsysteem dat dagelijks inzicht geeft in zowel de actuele vaardigheden als het welbevinden op kind- en groepsniveau. Naast de vier basisdomeinen ook ‘Oriëntatie op jezelf’. Ontwikkeling wordt met herkenbare icoontjes weergegeven. Te delen met ouders/verzorgers, tool is op ieder digitaal medium toepasbaar.
Kindvolgsysteem 0-4 jaar Pravoo  (Pravoo)
Beschrijving (pdf, 181 kB)
(09-2021)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Inzicht in de ontwikkeling van kinderen ingedeeld in drie delen. A voor 0 t/m 2,5 jaar, B voor 2,6 t/m 4 jaar en C optioneel met VVE-doelen voor rekenen en taal 2,6 t/m 4 jaar. Vanaf versie 3.1 met intakekaart en overdrachtslijst basisschool.
Kindvolgsysteem voor de antroposofische kinderopvang  (BVS-schooladvies)
Beschrijving (pdf, 215 kB) (12-2021) taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk
digitaal
Bevat een map met usb-stick, kijkwijzer, volglijsten en uitleg van de te volgen items. Map is aan te vullen met de katernen logboek en HandelingsGerichtWerken en Reflectie op organisatie en interactie. Sluit aan bij het Kleutervolgsysteem van BVS-schooladvies, bij het digitale leerlingvolgsysteem Volglijn en bij de VVE-methodiek van BVS.
Kijk! 0-4 jaar  (Bazalt)
Analyse (pdf, 146 kB)
(05-2016)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk
digitaal
Observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 7 jaar. Kijken naar basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling. Aangevuld met de sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek. Handleiding ook als boek aan te schaffen.
Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen - 3e druk  (SLO)
Beschrijving (pdf, 192 kB)
(09-2021)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk Gaat uit van drie basisbehoeften 'erbij horen', 'de wereld begrijpen' en 'autonoom zijn;. De ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar, in de vroegschoolse educatie, observeren, stimuleren en registreren. De publicatie bevat observatie- en registratielijsten, kopieerbladen, achtergronden en handreikingen.
Looqin KO  (Onderwijs maak je samen)
Beschrijving (pdf, 207 kB)
(05-2021)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal

Kindvolgsysteem voor de kinderopvang. Bevat instrumenten om welbevinden, betrokkenheid en ontwikkelingsdomeinen in beeld te brengen. Daarnaast instrumenten voor uitgebreidere, individuele observaties voor kinderen die je diepgaander in beeld wilt brengen. Met rapportagemogelijkheden en een database met interventiemogelijkheden. Ook beschikbaar voor PO (Looqin PO).

Kind Observatie en Registratie-instrument - KOR  (NJI)
Analyse (pdf, 202 kB)
schriftelijke versie
(05-2016)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk
digitaal
Onderdeel van VVE-programma Kaleidoscoop. Bevat een registratiesysteem met observaties, overzichtsrapporten, portfolio en handelingssuggesties. Er is een versie voor kinderen tot 3 jaar en een versie voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Voor gebruikers is een digitale pdf beschikbaar.
Ontwikkelingskansen voor elk kind! Kindvolgsysteem 0-4 jaar (KIKI Training & Coaching)
Beschrijving (pdf, 187 kB)
(03-2022)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk
digitaal
Kindvolgsysteem voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouders die de ontwikkeling van kinderen willen volgen middels (schriftelijke) observatielijsten. Per kind gebruik je één boekje. Met overdrachtsformulier voor de basisschool. 
Onder de naam 'Kind In-Zicht' is een digitale versie van dit kindvolgsysteem verkrijgbaar bij KidsKonnect.
OVM Ontwikkelingsvolgmodel  (DataCare/Seminarium voor orthopedagogiek)
Analyse (pdf, 183 kB)
(03-2013)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Observatie-, signalerings-, evaluatie- en planningsinstrument voor kinderen t/m 13 jaar. Onderverdeeld in 8 domeinen (basale ontwikkeling, speel- en leergedrag, motoriek, zintuigelijk ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, wereldverkenning, lezen en rekenen). Het invullen gaat via EduMaps.
Peuterplein Observatielijst  (Malmberg)
Analyse (pdf, 639 kB)
(05-2016)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk
digitaal
Observeren en registreren van de ontwikkeling op taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Opgebouwd middels 8 thema’s. Sluit aan op Kleuterplein, Schatkist en Piramide.
PeuterPlusPlan  (Bureau Educatief)
Beschrijving (pdf, 260 kB)
(08-2021)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Hulpmiddel om doelgericht en systematisch naar de ontwikkeling van een kind te kijken (taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel). Mogelijk om vroegtijdig achterstanden en voorsprongen te signaleren. Bevat een applicatie waar de observaties ingevoerd kunnen worden.
Peuterpraat Focus  (Koninklijke Auris groep)
Beschrijving (pdf, 190 kB) (11-2021) taal
soc.emot.
motoriek
schriftelijk
digitaal
In kaart brengen (observeren, signaleren en handelen) van de ontwikkeling op verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen van 2 tot 4 jaar. Op 5 gebieden met elk een uitgebreid observatieformulier (Spraak/taal, spel, gedrag, sociaal-emotioneel en motoriek). Bevat daarnaast een handleiding, basis observatieformulier, stappenplan, kenmerkenlijst ontwikkelingsvoorsprong en – achterstand.
Digitaal op cd-rom.
Peutervolgsysteem  (De Groeiwijzer)
Beschrijving (pdf, 163 kB)
(10-2021)
taal
rekenen
soc.emot.
digitaal Webapplicatie voor het registeren van observaties op kindniveau of groepsniveau. Domeinen: Sociaal-emotionele ontwikkeling, betrokkenheid en welbevinden; Taal en ontluikende geletterdheid; Rekenen & wiskunde.
Zicht op ontwikkelingsvoorsprong  (Cleverbee)
Beschrijving (pdf, 287 kB) (07-2021) taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk Instrument waar met observaties de reguliere ontwikkelingstappen van het kind in beeld worden gebracht maar ook eventuele voorsprong(en). Bestaat uit vier delen; een registratie van de ontwikkeling, de Zijnsluik kenmerken vragenlijst, menstekening en een samenvatting- en conclusiedeel.
Gratis te downloaden pdf-bestand.

Niet meer leverbare kindvolgsystemen voor peuters

Pravoo peutervolg- en hulpsysteem  (Pravoo)
Analyse (pdf, 134 kB)
(03-2013)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk In het instrument komen de aspecten spelen, werken, kring, sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, motoriek, zintuigelijke waarneming en zelfraadzaamheid aan de orde. Het pakket bestaat uit een handleiding, een map met het peutervolg- en hulpsysteem, een persoonlijk ontwikkelboekje peuters en een spiegelboekje. De map bevat ook diagnosehulpmiddelen, hulpverleningsprogramma's,
ouderadviseringsbrieven, aanwijzingen voor de organisatie in de groep en
aanwijzingen voor de oudervoorlichting.
Puk & Ko observatielijst  (Zwijsen)
Analyse (pdf, 164 kB)
(03-2013)
taal
rekenen
soc.emot.
schriftelijk Geschikt voor kinderen met een niet Nederlandse (taal)achtergrond. Onderdeel van het totaal programma Puk & Ko. Doel van de observatielijst is om te helpen bepalen of een kind (voor een groot deel) voldoet aan de voorwaarden om te kunnen instromen in groep 1 van het basisonderwijs.
Rotterdamse observatielijst peuter kleuter  (Stichting de Meeuw)
Analyse (pdf, 111 kB)
(03-2013)
soc.emot. schriftelijk Observatielijst t/m groep 1 van het basisonderwijs. Er worden een aantal ontwikkelingsgebieden onderscheiden: sociaal-emotioneel gedrag; redzaamheid; speel- en leergedrag; taalontwikkeling moedertaal; taalontwikkeling Nederlands als tweede taal; motoriek. Er wordt gekeken op 4 verschillende momenten (3 jaar, 3 jaar en 11 maanden, 4 jaar en 4 maanden, rond 5e jaar). Bevat een handleiding en observatielijsten.