Kindvolgsystemen

31 mei 2024

Kindvolgsystemen voor kleuters (groep 1 en 2)

Op deze pagina vind je een overzicht van kindvolgsystemen voor kleuters. Het overzicht is een momentopname. Bekijk voor vergelijkende informatie ook de overzichtstabel (februari 2024) (xlsx, 46 kB) bij het tabblad kleuters.

Indien door SLO een uitgebreide beschrijving is gemaakt of een analyse van het kindvolgsysteem is uitgevoerd, vind je een link naar het betreffende pdf-bestand. Let op: sommige analyses zijn al wat ouder en gebaseerd op een oudere versie van de inhoudskaarten. Er wordt gewerkt aan een update.

Kindvolgsystemen die wel geanalyseerd, maar niet meer leverbaar zijn, staan in een aparte tabel onderaan deze pagina.

Bosos groep 1-2  (Peuter-Kleuterpraktijk E. Voogt)
Een beredeneerd aanbod, observeren, signaleren, opbrengst gericht werken met vastgestelde tussentijdse en uitgebreide observatiemomenten. Observaties worden uitgevoerd op basis van vijf hoofdontwikkelingslijnen; Visueel-motorische ontwikkeling; Taal-denkontwikkeling; Auditieve ontwikkeling en de ontwikkeling van de leesvoorwaarden; Ontwikkeling van de leesvoorwaarden; Sociaal- emotionele ontwikkeling. taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Analyse (pdf, 202 kB)
(01-2019)
Cfolio (Yard Digital Agency)

Kindvolgsysteem speciaal voor Montessorionderwijs voor leerlingen van 2 tot 15 jaar. In Cfolio zijn leerinhouden (persoonsvorming, motoriek & waarneming, taal, wiskunde/rekenen/algebra, wiskunde/geometrie, wetenschappen, kunst & cultuur, maatschappij & burgerschapskunde) verbonden aan drie domeinen: het cognitieve, affectieve en psychomotorische domein, ieder met een eigen Taxonomie (Bloom ea). Er wordt voor Cfolio geen analyse uitgevoerd. Dit heeft te maken met het feit dat de makers van Cfolio de leerinhouden op een zodanige manier beschrijven, dat de aanbodsdoelen voor peuters en kleuters niet afzonderlijk geobserveerd worden, maar als onderdeel van een hoger liggend doel: het formatief evalueren gebaseerd op de drie Taxonomieën.

taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal

Beschrijving (pdf, 181 kB) (11-2022)

Digikeuzebord observatiesysteem  (Fenom Onderwijsdiensten)
Onderdeel van het Digikeuzebord, een hulpmiddel voor het kiezen van de activiteiten in groep 1 en 2. Het kind-volgsysteem bevat leerlijnen en registratiemogelijkheden voor vier ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel. Mogelijkheid om lessen en doelen te koppelen, creëren van groeps- en individuele overzichten en het generen van een portfolio. Sinds 2019 mogelijk om de doelen voor peuters te koppelen voor een doorgaande leerlijn. taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Analyse (pdf, 375 kB)
(02-2020)
Dorr zicht op kleuters  (Kleuterbasis)
Kleutervolgsysteem volgens de stappen plannen, uitvoeren, registreren en evalueren.
Sluit aan op Dorr Peuters. De leerlijnen die kunnen worden geobserveerd, zijn: taal-lezen, rekenen, rekenen visueel/ruimtelijk, 21e-eeuwse vaardigheden, motoriek/bewegingsspel, sociaal-emotioneel, wereldoriëntatie, burgerschap en muziek.
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Analyse (pdf, 202 kB)
(04-2019)
Focus PO 1-2 (Helder Onderwijsadvies)
Methode-overstijgend onderwijsplansysteem voor het basisonderwijs. Aan de hand van cruciale leerdoelen (voor groep 1 en 2 twee sets E2 en E2+) wordt de ontwikkeling van leerlingen gevolgd. taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Analyse (pdf, 400 kB)
(02-2022)
Groeiwijzer (De Groeiwijzer)
Webbased kindvolgsysteem gebaseerd op en alleen beschikbaar voor gebruikers van de Speelpleziermethodiek. Bevat mogelijkheden om voor ieder kind op de vier domeinen (taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek) de ontwikkeling in beeld te brengen. Rapportagemogelijkheden per kind. taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Analyse (pdf, 444 kB)
(10-2021)
HOREB 3.0  (Basisblok (onderdeel Kwest Online) )
Instrument om handelingsgericht te observeren, registreren, evalueren en te plannen voor kinderen t/m 12 jaar. Het bevat een activiteitenboek, kinderdagboek, een logboek en observatiemodellen. Kan worden gekoppeld met ParnasSys en Esis. taal
rekenen
soc.emot.
digitaal Beschrijving (pdf, 166 kB)
(01-2024)
IEP LVS leerjaar 1 en 2 (Bureau ICE)

Observatie-instrumenten voor 'hoofd' (taal-rekenen) en 'hart en handen' (seo, leren leren en motoriek). Sluit aan op IEP LVS leerjaar 3-8. Individuele en groepsobservatie mogelijk. Observaties op doelen van leerjaar 1 en 2 samen worden gescoord in vier termen/fases (geen interesse, aan het ontdekken, met hulp, zelfstandig). Mogelijkheid om zelf thema's samen te stellen met bijbehorende doelen.

taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal
Inzichtelijk voor groep 1-2  (Inzichtelijk onderwijs)
Doel- en handelingsgericht werken middels een jaaroverzicht van doelen. Er is sprake van een cyclus registreren, observeren, signaleren en borgen. Plannings- en registratieinstrument tevens beschikbaar voor peuters. Bestaat uit zowel een papieren versie (de plannings- en registratiemap) als een digitale versie (Inzichtelijk Digitaal). taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk
digitaal
Analyse (pdf, 417 kB)
(05-2022)
Kijk! groep 1-2  (Bazalt)
Observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 7 jaar. Speciale module voor kinderen in groep 1/2.  Kijk! is zowel op papier als digitaal (webbased) verkrijgbaar. Het werken met de digitale module wordt als standaard aangeboden. Aantekeningen maken in de web-omgeving en 2x per jaar een observatiemoment van de totale ontwikkeling. Kijken naar basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling. Aangevuld met de sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek. Mogelijkheden voor individuele- en groepsrapporten. taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk
digitaal
Analyse (pdf, 431 kB)
(01-2022)
Kindbegrip (ParnasSys)
Systeem voor sociaal-emotioneel leren (SEL) in groep 1-8. Volgen en stimuleren van sociale, emotionele en morele ontwikkeling. Signaleren: met gecertificeerde signaleringslijsten voor onder-, midden- en bovenbouw. Analyseren: op basis van groepsoverzicht aanvullende gegevens verzamelen. Handelen: handelingssuggesties voor handelingsplan. soc.emot. digitaal Beschrijving (pdf, 195 kB) 
(02-2024)
Kindvolgmodel Kleuters 3.0 (De lerende school)
Ontwikkelingsgericht werken aan een beredeneerd aanbod. Inzicht in onderwijsbehoeften. Observatie en registratie middels 12 kernsignalen voor kleuters met een observatiekaart per signaal. Ook beschikbaar voor 4-8 jaar. Koppeling met ParnasSys. taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Analyse (pdf, 413 kB)
(12-2021)
Klasseplan voor kleuters (groep 1-2) (NieuwLeren)
Handelingsgericht werken met een digitaal plan- en volgsysteem op basis van doelen uit het boek 'Leerlijnen voor het basisonderwijs' en/of eigen doelen. Observaties worden gescoord op een schaal van 1-4, zijn in een rapport te printen en een hulpmiddel bij oudergesprekken. Klasseplan is ook beschikbaar voor groep 3-8 taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Analyse (pdf, 447 kB)
(11-2021)
Kleurenschat  (Boomtest Onderwijs)
Online observatie-instrument om een inschatting te maken van de woordkennis(receptieve woordenschat) van leerlingen in groep 1 t/m 4. Bevat twintig thematische kleurplaten waarmee in kaart wordt gebracht welke woorden een leerling al kent. Rapportagemogelijkheden: individueel en groepsverslag. taal digitaal Beschrijving (pdf, 262 kB)
(09-2021)
Kleuterplein (2e versie) Observatie- en registratiesysteem  (Malmberg)
Observatie-instrument dat onderdeel is van het programma Kleuterplein. Het instrument bevat tussendoelen voor alle tien leerlijnen uit de methode, verdeeld over instroomgroep, groep 1 en groep 2. Naast dit instrument is er ook een formulier voor de instroomobservatie en voor het Kleuterverslag dat dient als uitgangspunt bij de gesprekken met ouders. taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Analyse (pdf, 429 kB)
(04-2019)
Kleuter in beeld - Motoriek (Cito)

Inzicht in de motorische ontwikkeling van kleuters. Dit observatie-instrument is onderdeel van Kleuter in beeld maar ook als aparte module te bestellen. Het kent twee subdomeinen: grove en fijne motoriek (met elk 15 observatiepunten). Er zijn kind- en groepsrapportages beschikbaar.

motoriek digitaal

Analyse (pdf, 228 kB)
(12-2021)

Kleuter in beeld - Rekenen  (Cito)
Inzicht in de rekenontwikkeling van kleuters. De domeinen getalbegrip, bewerkingen, meten, meetkunde en verbanden komen aan bod. Leerkrachtroute middels indirecte observaties en ondersteuning observatie middels kindroute met (schriftelijke) opdrachtjes en activiteiten. rekenen digitaal Analyse (pdf, 474 kB)
(05-2021)
Kleuter in beeld - Sociaal emotioneel  (Cito)
Inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters. Dit observatie-instrument is onderdeel van Kleuter in beeld maar ook als aparte module te bestellen. Het kent drie subdomeinen: sociaal gedrag, welbevinden en speelwerkhouding (met in totaal 32 observatiepunten). Er zijn kind- en groepsrapportages soc.emot. digitaal Analyse (pdf, 258 kB)
(12-2021)
Kleuter in beeld - Taal  (Cito)
Inzicht in de taalontwikkeling van kleuters. De domeinen woordenschat, luisteren, spreken, gesprekken, fonologisch bewustzijn, letterkennis, oriëntatie op boek en verhaal en oriëntatie op geschreven taal komen aan bod. Leerkrachtroute middels indirecte observaties en ondersteuning observatie middels kindroute met (schriftelijke) opdrachtjes en activiteiten. taal digitaal Analyse (pdf, 359 kB)
(09-2021)
Kleutervolgsysteem voor vrijescholen  (BVS-schooladvies)
Ontwikkeling van kleuters inzichtelijk en overdraagbaar maken. Het instrument werkt volgens het volgen van de ontwikkeling van ieder kind en vastleggen in klassenstaten of individuele profielen en daarna  zijn er signaleringslijsten voor opvallendheden. Sluit aan bij het Kindvolgsysteem voor de antroposofische kinderopvang van BVS-schooladvies en bij het digitale leerlingvolgsysteem Volglijn. taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk
digitaal
Analyse (pdf, 463 kB)
(12-2021)
Klimroos (Ontdekkend Leren)
Ontwikkelingsvolgsysteem voor de groepen 1-4 van de basisschool. Het brengt de ontwikkeling van kinderen in beeld op basis van 21 proeven (o.a. schrijfproef, leesproef, zelfportretproef en woordlengteproef). Het bestaat uit een handleiding en observatielijst en is alleen via licentie verkrijgbaar met een daarbij behorende cursus. Met korte instructiefilmpjes van enkele proeven.

taal
rekenen
soc.emot.

schriftelijk
digitaal
Beschrijving (pdf, 211 kB)
(03-2022)
KOR Kind Observatie en Registratie-instrument  (NJi)
Onderdeel van VVE programma Kaleidoscoop dat 2022-2023 door NJi wordt afgebouwd. Instrument dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen met aandacht voor de sociaal-emotionele, creatieve, motorische, rekenwiskundige en taalontwikkeling. Tevens een versie voor kinderen tot 3 jaar. taal
rekenen
soc.emot.
motoriek

schriftelijk
digitaal

Analyse (pdf, 202 kB)
(05-2016)
Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind (0-7 jaar) in ParnasSys  (Gouwe Academie)
Met het instrument kan de ontwikkeling van de kinderen (van 4-7 jaar) worden gevolgd en geëvalueerd en, indien gewenst, doelen en activiteiten worden gepland. Gaat uit van leer- en ontwikkelingslijnen voor taal, rekenen, spel, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Elk niveau omvat een half jaar. Er zijn handleidingen voor het invullen van de observatielijsten en voor het opstellen van (groeps)plannen. Vormt een doorgaande lijn met Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar (in KidsKonnect). taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Analyse (pdf, 363 kB)
(02-2020)
Lekker in je Vel (LijV) (Eduforce)
In kaart brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Bestaat uit een map met praktische informatie, formulieren en vragenlijsten met samenvatting. De bestanden zijn ook digitaal te verkrijgen. soc.emot. schriftelijk
digitaal
Analyse (pdf, 260 kB)
(09-2021)
Looqin PO  (Onderwijs maak je samen)
Bevat instrumenten om voor elk kind welbevinden, betrokkenheid en de ontwikkelingsdomeinen en prestaties in beeld te brengen. En instrumenten voor uitgebreidere, individuele observaties voor kinderen die je diepgaander in beeld wilt brengen. Met rapportagemogelijkheden en een database met interventiemogelijkheden. Ook beschikbaar voor de voorschoolse educatie (Looqin KO). taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Analyse (pdf, 147 kB)
(03-2019)
Meloo (Leskracht)

Meloo staat voor Mijn Eigen Leer- en Ontwikkelomgeving. Het is een digitaal portfolio, werkomgeving en  leerlingvolgsysteem voor groep 1 t/m 8. Het brengt de brede talentontwikkeling en voortgang van leerlingen in kaart. Daarnaast biedt Meloo de tool Welbie voor het toetsen van het sociaal-emotioneel welzijn.

taal rekenen soc.emot.
motoriek

digitaal
Mijn Kleutergroep  (Schooltoday BV)
Systeem voor observatie, registratie en administratie.  Je kiest zelf als school welke modules (observeren, plannen, analyse, rapport, etc.) en ontwikkellijnen je gebruikt. In het systeem zijn de doelen voor peuters, groep 1, 2 en 3 beschikbaar. Voor hogere groepen is 'Leerjemee' beschikbaar en voor het samenwerken met ouders 'MijnKleutergroep-thuis!'. Het interactieve magazine ’t Bijdehandje kan aangevraagd worden voor een eerste indruk. taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Analyse (pdf, 511 kB)
(05-2022)
Onderbouwd Online  (Klassewerk Onderwijstraining)
Onderdeel van de kleutermethode Onderbouwd. Plan-, registratie- en volgsysteem voor het stellen van doelen, biedt zicht op leerresultaten en ondersteunt planmatig en resultaatgericht werken. Daarnaast bestaat de methode uit: een Klassepakket (met bij leerdoelen voor taal, woordenschat en rekenen behorende handpoppen en poppenkasten, aankleedpop en verteltheater); Themapakketten (voor taal, woordenschat en rekenen). taal
rekenen
digitaal Analyse (pdf, 404 kB)
(04-2019)
Ontwikkeldriehoek (Piramide Nederland - de Rolf groep)
Kindvolgsysteem van Piramide voor kinderen van 0-7 jaar. Ontwikkeldriehoek brengt de holistische ontwikkelingsgroei van kinderen in kaart op de domeinen: emotioneel (hart), cognitief (hoofd) en fysiek (handen). Authentieke en systematische evaluatie (evaluatie, meespelen en de Piva voor kinderen). Kind- en groepsdossier. taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Beschrijving (pdf, 182 kB) (08-2023)
OVM Ontwikkelingsvolgmodel (DataCare)
Observatie-, signalerings-, evaluatie- en planningsinstrument voor kinderen t/m 13 jaar. Onderverdeeld in 8 domeinen (basale ontwikkeling, speel- en leergedrag, motoriek, zintuigelijk ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, wereldverkenning, lezen en rekenen). Het invullen gaat via EduMaps. taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Analyse (pdf, 447 kB)
(10-2022)
Protocol leesproblemen en dyslexie (Expertisecentrum Nederlands)
Signaleringslijst en toetsen kleur, auditieve analyse en synthese, letters benoemen en spontane spelling. Bestaat uit een boek met bijlagen zoals de signaleringslijst en bijbehorende taken. Protocollen groep 3, 4 en 5-8 kunnen vervolgens ingezet worden.
In 2019 is een herziene versie 'Protocol preventie van leesproblemen groep 1-2' uitgekomen. De analyse heeft betrekking op de vorige versie. Toetskaarten etc. zijn als digitale bijlagen gratis downloadbaar via de website Dyslexie Centraal.
taal schriftelijk

Analyse (pdf, 123 kB)
(03-2013)

Schatkist (3e editie) Kleutervolgsysteem Digiregie  (Zwijsen)
Plannings-, observatie- en registratiesysteem behorende bij Schatkist Digiregie. Schatkist biedt doelen voor Taal, Rekenen, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Motoriek, Kunstzinnige vorming, Wereldoriëntatie, Wetenschap & Technologie. Het systeem bestaat uit de onderdelen: planning, leerlingoverzicht, periodeplan, materialen, communicatie en naslag. taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Analyse (pdf, 206 kB)
(03-2019)
Sociale Competentie ObservatieLijst SCOL  (Kwintessens)
Observatielijst voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. Methode-onafhankelijk in te zetten. soc.emot. digitaal Analyse (pdf, 114 kB)
(03-2013)
Zien!  (Gouwe Academie)
Handelingsgericht de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in groep 1-8 in beeld brengen. Geeft informatie over het welbevinden en de betrokkenheid en de ontwikkelbehoeften op sociaal-emotioneel gebied (inlevingsvermogen, impulsbeheersing, sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie). 
Alleen nog beschikbaar voor s(b)o en vso(-zml). Zie voor regulier onderwijs: Kindbegrip.
soc.emot. digitaal

Analyse (pdf, 248 kB)
(10-2021)

Niet meer leverbare kindvolgsystemen voor kleuters

Cito Rekenen voor kleuters  (Cito)
Werken volgens de cyclus signaleren, analyseren, plannen en handelen. In kaart brengen van de rekenvaardigheden (getalbegrip, meten en meetkunde) + extra de kleuren en lichaamsdelen. Bestaat uit een leerkrachtenmap met handleiding, toetsmateriaal (oefenboekje, opgavenboekje groep 1, opgavenboekje groep 2, voorleesbladen bij de opgaven, toets Kleur, toets Lichaamsdelen), kopieerbare registratieformulieren en inhoudsverantwoording.
Digitaal de keuze uit een standaard of adaptieve versie.

rekenen

schriftelijk
digitaal

Analyse (pdf, 150 kB)
(03-2013)
Cito Taal voor kleuters  (Cito)
Werken volgens de cyclus signaleren, analyseren, plannen en handelen. In kaart brengen van het conceptueel bewustzijn en taalbewustzijn. Bestaat uit handleiding, toetsmateriaal (oefenboekje, opgavenboekje groep 1, opgavenboekje groep 2, voorleesbladen) en inhoudsverantwoording.
Digitaal de keuze uit een standaard of adaptieve versie.
taal schriftelijk
digitaal
Analyse (pdf, 130 kB)
(03-2013)
Cito Viseon voor kleuters  (Cito)
Is nu opgenomen in Kleuter in beeld - sociaal-emotioneel. Observatielijst om middels 32 stellingen op het gebied van: sociaal gedrag, welbevinden en speelwerkhouding de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters in kaart te brengen. Bestaat uit een handleiding met een observatielijst voor de leerkracht met de daarbij behorende software. soc.emot. digitaal Analyse (pdf, 477 kB)
(05-2016)
Ik & Ko observatielijst   (Zwijsen)
Geschikt voor kinderen met een niet Nederlandse (taal)achtergrond. Onderdeel van het totaal programma Puk & Ko. Doel van de observatielijst is het in kaart brengen en vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid. Bestaat uit een handleiding en observatielijsten. Is uit te breiden met pakketten voor rekenen en sociaal-communicatieve vaardigheden. taal
rekenen
soc.emot.
schriftelijk Analyse (pdf, 141 kB)
(03-2013)
Schatkist (2e versie) Kleutervolgsysteem  (Zwijsen)
Volgsysteem voor de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motoriek. Het instrument bestaat uit: observatielijsten groep 1 en groep 2, groepskaarten groep 1 en groep 2, groepsplan, plan van aanpak, toelichting op het werken met het instrument. Met registratie- en planningsprogramma (digitaal in pdf). taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk
digitaal
Analyse (pdf, 765 kB)
(05-2016)