Kindvolgsystemen voor kleuters (gr.1-2)

3 november 2022

Op deze pagina vind je een overzicht van kindvolgsystemen voor kleuters (groep 1 en 2). Het overzicht is een momentopname en beoogt zeker niet volledig te zijn. Het betreft kindvolgsystemen die door leerkrachten gebruikt worden om de ontwikkeling van kleuters in kaart te brengen.

Toelichting

  • Achter de titel staat de naam van de uitgever en deze is gelinkt aan de website voor meer (bestel-)informatie.
  • Indien door SLO een uitgebreide beschrijving is gemaakt of een analyse van het kindvolgsysteem is uitgevoerd, vind je een link naar het betreffende pdf-bestand.
    NB  Er wordt gewerkt aan een update van de analyses in 2022 op basis van de nieuwe inhoudskaarten. Daarbij wordt dan ook het domein motoriek (maar wel vanuit bewegingsonderwijs) geanalyseerd.
  • Aangegeven is op welke ontwikkelingsgebieden het kindvolgsysteem zich richt: taal, rekenen, sociaal-emotioneel, motoriek.
  • Verder staat vermeld of het kindvolgsysteem schriftelijk en/of digitaal ingevuld kan worden.

Titels die wel geanalyseerd zijn maar niet meer leverbaar, staan in een aparte tabel onderaan deze pagina.

Let op: sommige analyses zijn al wat ouder en gebaseerd op een oudere versie van de inhoudskaarten.

Lijst met kindvolgsystemen voor kleuters

Bosos groep 1-2  (Peuter-Kleuterpraktijk E. Voogt)
Analyse (pdf, 202 kB)
(01-2019)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Een beredeneerd aanbod, observeren, signaleren, opbrengst gericht werken met vastgestelde tussentijdse en uitgebreide observatiemomenten. Observaties worden uitgevoerd op basis van vijf hoofdontwikkelingslijnen; Visueel-motorische ontwikkeling; Taal-denkontwikkeling; Auditieve ontwikkeling en de ontwikkeling van de leesvoorwaarden; Ontwikkeling van de leesvoorwaarden; Sociaal- emotionele ontwikkeling.
Cfolio (Yard Digital Agency)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Kindvolgsysteem speciaal voor Montessorionderwijs voor leerlingen van 3 tot 15 jaar. Observeren (signaleren gedrag en vaardigheden), beslissen (plannen van gerichte begeleiding) en registreren (van ontwikkeling). Ontwikkelingsgebieden: persoonsvorming, motoriek & waarneming, taal, wiskunde/rekenen/algebra, wiskunde/geometrie, wetenschappen, kunst & cultuur, maatschappij & burgerschapskunde. App werkt op tablet en desktop.
Cito Rekenen voor kleuters  (Cito)
Analyse (pdf, 150 kB)
(03-2013)
rekenen

schriftelijk
digitaal

Werken volgens de cyclus signaleren, analyseren, plannen en handelen. In kaart brengen van de rekenvaardigheden (getalbegrip, meten en meetkunde) + extra de kleuren en lichaamsdelen. Bestaat uit een leerkrachtenmap met handleiding, toetsmateriaal (oefenboekje, opgavenboekje groep 1, opgavenboekje groep 2, voorleesbladen bij de opgaven, toets Kleur, toets Lichaamsdelen), kopieerbare registratieformulieren en inhoudsverantwoording.
Digitaal de keuze uit een standaard of adaptieve versie.
Cito Taal voor kleuters  (Cito)
Analyse (pdf, 130 kB)
(03-2013)
taal schriftelijk
digitaal
Werken volgens de cyclus signaleren, analyseren, plannen en handelen. In kaart brengen van het conceptueel bewustzijn en taalbewustzijn. Bestaat uit handleiding, toetsmateriaal (oefenboekje, opgavenboekje groep 1, opgavenboekje groep 2, voorleesbladen) en inhoudsverantwoording.
Digitaal de keuze uit een standaard of adaptieve versie.
Cito Viseon voor kleuters  (Cito)
Analyse (pdf, 477 kB)
(05-2016)
soc.emot. digitaal Observatielijst om middels 32 stellingen op het gebied van: sociaal gedrag, welbevinden en speelwerkhouding de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters in kaart te brengen. Bestaat uit een handleiding met een observatielijst voor de leerkracht met de daarbij behorende software.
Digikeuzebord Leerlijnen  (Fenom Onderwijsdiensten)
Analyse (pdf, 375 kB)
(02-2020)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Onderdeel van het Digikeuzebord, een hulpmiddel voor het kiezen van de activiteiten in groep 1 en 2. Het kind-volgsysteem bevat leerlijnen en registratiemogelijkheden voor vier ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel. Mogelijkheid om lessen en doelen te koppelen, creëren van groeps- en individuele overzichten en het generen van een portfolio. Sinds 2019 mogelijk om de doelen voor peuters te koppelen voor een doorgaande leerlijn.
Dorr Digi  (Dorr-Onderwijs - Kleuterbasis)
Analyse (pdf, 202 kB)
(04-2019)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Kleutervolgsysteem volgens de stappen plannen, uitvoeren, registreren en evalueren.
Sluit aan op Dorr Peuters. De leerlijnen die kunnen worden geobserveerd, zijn: taal-lezen, rekenen, rekenen visueel/ruimtelijk, 21e-eeuwse vaardigheden, motoriek/bewegingsspel, sociaal-emotioneel, wereldoriëntatie, burgerschap en muziek.
Focus PO 1-2 (Helder Onderwijsadvies)
Analyse (pdf, 462 kB)
(02-2022)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Methode-overstijgend onderwijsplansysteem voor het basisonderwijs. Aan de hand van cruciale leerdoelen (voor groep 1 en 2 twee sets E2 en E2+) wordt de ontwikkeling van leerlingen gevolgd.
Groeiwijzer (De Groeiwijzer)
Analyse (pdf, 387 kB)
(10-2021)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Webbased kindvolgsysteem gebaseerd op en alleen beschikbaar voor gebruikers van de Speelpleziermethodiek. Bevat mogelijkheden om voor ieder kind op de vier domeinen (taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek) de ontwikkeling in beeld te brengen. Rapportagemogelijkheden per kind.
Horeb  (Van Gorcum)
Analyse (pdf, 208 kB)
(05-2016)
taal
rekenen
soc.emot.
digitaal Instrument om handelingsgericht te observeren, registreren, evalueren en te plannen voor kinderen t/m 12 jaar. Het bevat een activiteitenboek, kinderdagboek, een logboek en observatiemodellen. Kan worden gekoppeld met ParnasSys en Esis.
Inzichtelijk voor groep 1-2  (Inzichtelijk onderwijs)
Analyse (pdf, 463 kB)
(05-2022)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk
digitaal
Doel- en handelingsgericht werken middels een jaaroverzicht van doelen. Er is sprake van een cyclus registreren, observeren, signaleren en borgen. Plannings- en registratieinstrument tevens beschikbaar voor peuters. Bestaat uit zowel een papieren versie (de plannings- en registratiemap) als een digitale versie (Inzichtelijk Digitaal).
Kijk! groep 1-2  (Bazalt)
Analyse (pdf, 440 kB)
(01-2022)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk
digitaal
Observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 7 jaar. Speciale module voor kinderen in groep 1/2.  Kijk! is zowel op papier als digitaal (webbased) verkrijgbaar. Het werken met de digitale module wordt als standaard aangeboden. Aantekeningen maken in de web-omgeving en 2x per jaar een observatiemoment van de totale ontwikkeling. Kijken naar basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling. Aangevuld met de sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek. Mogelijkheden voor individuele- en groepsrapporten.
Kindbegrip (ParnasSys)
soc.emot. digitaal Systeem voor sociaal-emotioneel leren (SEL) in groep 1-8. Volgen en stimuleren van sociale, emotionele en morele ontwikkeling. Signaleren: met gecertificeerde signaleringslijsten voor onder-, midden- en bovenbouw. Analyseren: op basis van groepsoverzicht aanvullende gegevens verzamelen. Handelen: handelingssuggesties voor handelingsplan.
Kindvolgmodel Kleuters 3.0 (De lerende school)
Analyse (pdf, 431 kB)
(12-2021)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Ontwikkelingsgericht werken aan een beredeneerd aanbod. Inzicht in onderwijsbehoeften. Observatie en registratie middels 12 kernsignalen voor kleuters met een observatiekaart per signaal. Ook beschikbaar voor 4-8 jaar. Koppeling met ParnasSys.
Klasseplan voor kleuters (groep 1-2) (NieuwLeren)
Analyse (pdf, 394 kB)
(11-2021)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Handelingsgericht werken met een digitaal plan- en volgsysteem op basis van doelen uit het boek 'Leerlijnen voor het basisonderwijs' en/of eigen doelen. Observaties worden gescoord op een schaal van 1-4, zijn in een rapport te printen en een hulpmiddel bij oudergesprekken. Klasseplan is ook beschikbaar voor groep 3-8
Kleurenschat  (Boomtest Onderwijs)
Beschrijving (pdf, 262 kB)
(09-2021)
taal digitaal Online observatie-instrument om een inschatting te maken van de woordkennis(receptieve woordenschat) van leerlingen in groep 1 t/m 4. Bevat twintig thematische kleurplaten waarmee in kaart wordt gebracht welke woorden een leerling al kent. Rapportagemogelijkheden: individueel en groepsverslag.
Kleuterplein (2e versie) Observatie- en registratiesysteem  (Malmberg)
Analyse (pdf, 429 kB)
(04-2019)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Observatie-instrument dat onderdeel is van het programma Kleuterplein. Het instrument bevat tussendoelen voor alle tien leerlijnen uit de methode, verdeeld over instroomgroep, groep 1 en groep 2. Naast dit instrument is er ook een formulier voor de instroomobservatie en voor het Kleuterverslag dat dient als uitgangspunt bij de gesprekken met ouders.
Kleuter in beeld - Motoriek (Cito)
Analyse (pdf, 228 kB)
(12-2021)
motoriek digitaal

Inzicht in de motorische ontwikkeling van kleuters. Dit observatie-instrument is onderdeel van Kleuter in beeld maar ook als aparte module te bestellen. Het kent twee subdomeinen: grove en fijne motoriek (met elk 15 observatiepunten). Er zijn kind- en groepsrapportages beschikbaar.

Kleuter in beeld - Rekenen  (Cito)
Analyse (pdf, 474 kB)
(05-2021)
rekenen digitaal Inzicht in de rekenontwikkeling van kleuters. De domeinen getalbegrip, bewerkingen, meten, meetkunde en verbanden komen aan bod. Leerkrachtroute middels indirecte observaties en ondersteuning observatie middels kindroute met (schriftelijke) opdrachtjes en activiteiten.
Kleuter in beeld - Sociaal emotioneel  (Cito)
Analyse (pdf, 258 kB)
(12-2021)
soc.emot. digitaal Inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters. Dit observatie-instrument is onderdeel van Kleuter in beeld maar ook als aparte module te bestellen. Het kent drie subdomeinen: sociaal gedrag, welbevinden en speelwerkhouding (met in totaal 32 observatiepunten). Er zijn kind- en groepsrapportages
Kleuter in beeld - Taal  (Cito)
Analyse (pdf, 425 kB)
(09-2021)
taal digitaal Inzicht in de taalontwikkeling van kleuters. De domeinen woordenschat, luisteren, spreken, gesprekken, fonologisch bewustzijn, letterkennis, oriëntatie op boek en verhaal en oriëntatie op geschreven taal komen aan bod. Leerkrachtroute middels indirecte observaties en ondersteuning observatie middels kindroute met (schriftelijke) opdrachtjes en activiteiten.
Kleutervolgsysteem voor vrijescholen  (BVS-schooladvies)
Analyse (pdf, 414 kB)
(12-2021)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk
digitaal
Ontwikkeling van kleuters inzichtelijk en overdraagbaar maken. Het instrument werkt volgens het volgen van de ontwikkeling van ieder kind en vastleggen in klassenstaten of individuele profielen en daarna  zijn er signaleringslijsten voor opvallendheden. Sluit aan bij het Kindvolgsysteem voor de antroposofische kinderopvang van BVS-schooladvies en bij het digitale leerlingvolgsysteem Volglijn.
Klimroos (Ontdekkend Leren)
Beschrijving (pdf, 211 kB)
(03-2022)

taal
rekenen
soc.emot.

schriftelijk
digitaal
Ontwikkelingsvolgsysteem voor de groepen 1-4 van de basisschool. Het brengt de ontwikkeling van kinderen in beeld op basis van 21 proeven (o.a. schrijfproef, leesproef, zelfportretproef en woordlengteproef). Het bestaat uit een handleiding en observatielijst en is alleen via licentie verkrijgbaar met een daarbij behorende cursus. Met korte instructiefilmpjes van enkele proeven.
KOR Kind Observatie en Registratie-instrument  (NJi)
Analyse (pdf, 202 kB)
(05-2016)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek

schriftelijk
digitaal

Onderdeel van VVE programma Kaleidoscoop dat 2022-2023 door NJi wordt afgebouwd. Instrument dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen met aandacht voor de sociaal-emotionele, creatieve, motorische, rekenwiskundige en taalontwikkeling. Tevens een versie voor kinderen tot 3 jaar.
Lekker in je Vel (LijV) (Eduforce)
Analyse (pdf, 260 kB)
(09-2021)
soc.emot. schriftelijk
digitaal
In kaart brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Bestaat uit een map met praktische informatie, formulieren en vragenlijsten met samenvatting. De bestanden zijn ook digitaal te verkrijgen.
Looqin PO  (Onderwijs maak je samen)
Analyse (pdf, 147 kB)
(03-2019)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Bevat instrumenten om voor elk kind welbevinden, betrokkenheid en de ontwikkelingsdomeinen en prestaties in beeld te brengen. En instrumenten voor uitgebreidere, individuele observaties voor kinderen die je diepgaander in beeld wilt brengen. Met rapportagemogelijkheden en een database met interventiemogelijkheden. Ook beschikbaar voor de voorschoolse educatie (Looqin KO).
Mijn Kleutergroep  (Schooltoday BV)
Analyse (pdf, 511 kB)
(05-2022)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Systeem voor observatie, registratie en administratie.  Je kiest zelf als school welke modules (observeren, plannen, analyse, rapport, etc.) en ontwikkellijnen je gebruikt. In het systeem zijn de doelen voor peuters, groep 1, 2 en 3 beschikbaar. Voor hogere groepen is 'Leerjemee' beschikbaar en voor het samenwerken met ouders 'MijnKleutergroep-thuis!'. Het interactieve magazine ’t Bijdehandje kan aangevraagd worden voor een eerste indruk.
OVM  (DataCare/Seminarium voor orthopedagogiek)
Analyse (pdf, 447 kB)
(10-2022)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Observatie-, signalerings-, evaluatie- en planningsinstrument voor kinderen t/m 13 jaar. Onderverdeeld in 8 domeinen (basale ontwikkeling, speel- en leergedrag, motoriek, zintuigelijk ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, wereldverkenning, lezen en rekenen). Het invullen gaat via EduMaps.
Onderbouwd Online  (Klassewerk Onderwijstraining)
Analyse (pdf, 404 kB)
(04-2019)
taal
rekenen
digitaal Onderdeel van de kleutermethode Onderbouwd. Plan-, registratie- en volgsysteem voor het stellen van doelen, biedt zicht op leerresultaten en ondersteunt planmatig en resultaatgericht werken. Daarnaast bestaat de methode uit: een Klassepakket (met bij leerdoelen voor taal, woordenschat en rekenen behorende handpoppen en poppenkasten, aankleedpop en verteltheater); Themapakketten (voor taal, woordenschat en rekenen).
ParnasSys leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind  (Driestar/ParnasSys)
Analyse (pdf, 363 kB)
(02-2020)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Met het instrument kan de ontwikkeling van de kinderen (van 4-7 jaar) worden gevolgd en geëvalueerd en, indien gewenst, doelen en activiteiten worden gepland. Gaat uit van leer- en ontwikkelingslijnen voor taal, rekenen, spel, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij alle lijnen worden steeds doelen op zes niveaus gegeven. Elk niveau omvat een half jaar. Er zijn handleidingen voor het invullen van de observatielijsten en voor het opstellen van (groeps)plannen.
Pravoo- Toolbox module Dapto  (Dapto)
Beschrijving (pdf, 213 kB) (04-2021) taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Schooleigen volgmodel met ‘tools’ om de ontwikkeling te volgen. Geen kant-en-klaar volgsysteem maar de mogelijkheid om aan te sluiten op de inhoud van het gegeven onderwijs, de onderwijsvisie van de school en de leerlingpopulatie in de klas. Bestaat uit een leerlingvolglijst en een signaleringsoverzicht. Tevens mogelijkheid voor rapportages en hulpmiddelen uit de Orthotheek.
Protocol leesproblemen en dyslexie (Expertisecentrum Nederlands)
Analyse (pdf, 123 kB)
(03-2013)
taal schriftelijk

Signaleringslijst en toetsen kleur, auditieve analyse en synthese, letters benoemen en spontane spelling. Bestaat uit een boek met bijlagen zoals de signaleringslijst en bijbehorende taken. Protocollen groep 3, 4 en 5-8 kunnen vervolgens ingezet worden.
In 2017 is een herziene versie van het protocol uitgekomen. De analyse heeft betrekking op de vorige versie. Toetskaarten etc. zijn als digitale bijlagen gratis downloadbaar via de website Dyslexie Centraal.

Schatkist (3e editie) Kleutervolgsysteem Digiregie  (Zwijsen)
Analyse (pdf, 206 kB)
(03-2019)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
digitaal Plannings-, observatie- en registratiesysteem behorende bij Schatkist Digiregie. Schatkist biedt doelen voor Taal, Rekenen, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Motoriek, Kunstzinnige vorming, Wereldoriëntatie, Wetenschap & Technologie. Het systeem bestaat uit de onderdelen: planning, leerlingoverzicht, periodeplan, materialen, communicatie en naslag.
Sociale Competentie ObservatieLijst SCOL  (Kwintessens)
Analyse (pdf, 114 kB)
(03-2013)
soc.emot. digitaal Observatielijst voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. Methode-onafhankelijk in te zetten.
Zien!  (ParnasSys-Gouwe Academie)
Analyse (pdf, 248 kB)
(10-2021)
soc.emot. digitaal

Handelingsgericht de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in groep 1-8 in beeld brengen. Geeft informatie over het welbevinden en de betrokkenheid en de ontwikkelbehoeften op sociaal-emotioneel gebied (inlevingsvermogen, impulsbeheersing, sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie). 
Alleen nog beschikbaar voor s(b)o en vso(-zml). Zie voor regulier onderwijs: Kindbegrip.

---

Niet meer leverbare kindvolgsystemen voor kleuters

Ik & Ko observatielijst   (Zwijsen)
Analyse (pdf, 141 kB)
(03-2013)
taal
rekenen
soc.emot.
schriftelijk Geschikt voor kinderen met een niet Nederlandse (taal)achtergrond. Onderdeel van het totaal programma Puk & Ko. Doel van de observatielijst is het in kaart brengen en vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid. Bestaat uit een handleiding en observatielijsten. Is uit te breiden met pakketten voor rekenen en sociaal-communicatieve vaardigheden.
Schatkist (2e versie) Kleutervolgsysteem  (Zwijsen)
Analyse (pdf, 765 kB)
(05-2016)
taal
rekenen
soc.emot.
motoriek
schriftelijk
digitaal
Volgsysteem voor de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motoriek. Het instrument bestaat uit: observatielijsten groep 1 en groep 2, groepskaarten groep 1 en groep 2, groepsplan, plan van aanpak, toelichting op het werken met het instrument. Met registratie- en planningsprogramma (digitaal in pdf).