Educatie en onderwijs aan jonge kinderen

25 april 2023

Ondersteuning door onderwijsadviseurs jonge kind

Onderwijsadviseurs kunnen een zinvolle rol spelen bij het begeleiden van het keuzeproces voor een doordachte keuze van een kindvolgsysteem voor het jonge kind. Zij kunnen ook ondersteunen bij de ontwikkeling van een visie op educatie/onderwijs aan jonge kinderen.

Kijk voor een lijst van onderwijsadviseurs op:

Educatie en onderwijs aan jonge kinderen staat op deze website centraal! Wil je op de hoogte blijven rondom ontwikkelingen op het gebied van educatie en/of onderwijs aan jonge kinderen (2 tot 7 jaar), dan ben je hier aan het goede adres.

Deze pagina's bieden informatie over (leerplankundige) ontwikkelingen, maar ook over publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen.

Waar gaan we van uit bij de ontwikkeling van jonge kinderen? Ontwikkeling vindt plaats door interactie tussen aanleg en omgeving. Deze twee zijn beiden verantwoordelijk voor voortgang in de ontwikkeling. De interactie heeft een drietal kwalitatieve kenmerken:

Kinderen willen bij mensen horen. Zij zoeken contact en houden dat in stand.
Kinderen willen hun omgeving leren kennen. Ze hebben de behoefte om betekenis te geven aan hun eigen bestaan en aan de wereld waarin ze leven. Dat uit zich bij kinderen in grote nieuwsgierigheid en veel activiteit.
Kinderen willen autonoom zijn, dat wil zeggen ze willen eigenaar zijn van hun ontwikkelings- en leerprocessen. Ze delen pas vruchtbaar in relaties en betekenissen als ze daar zelf actief aan deel kunnen nemen.

Voortgang in ontwikkeling is het doel van voor- en vroegschoolse educatie. Ontwikkeling wordt door de projectgroep Jonge kind- SLO opgevat als ontwikkeling van competentie.

Onder competentie verstaan we het vermogen tot denken, voelen en handelen dat mensen in staat stelt zich adequaat te verhouden tot de wereld waarin zij leven. In 'competentie' onderscheiden we verschillende aspecten. Hiermee hakken we een kind niet in mootjes, maar bieden slechts een model om naar een kind te kijken. Zo onderscheiden we het cognitieve, het creatieve, het sociaal-emotionele, het motorische en het zintuiglijke aspect. Om ingewikkeld taalgebruik te voorkomen spreken we niet steeds over aspecten van de competentie, maar eenvoudig over de 'cognitieve competentie' of een aspect daarbinnen.

Daarbij moeten we ons goed realiseren dat al die aspecten van competentie onderling nauw met elkaar verweven zijn.