Wiskundige bekwaamheid

15 oktober 2019

In verschillende Nederlandse publicaties zien we een karakterisering van componenten van wiskundige bekwaamheid. Die vertonen duidelijk overeenkomsten met de vier kennisdimensies van Anderson (feitenkennis, conceptuele, procedurele en metacognitieve kennis) en geven door de herkenbaarheid voor wiskunde goede houvast voor hogere denkvaardigheden.

We noemen hier de beschrijving zoals die in het Handboek wiskundedidactiek (Drijvers, van Streun & Zwaneveld (2012) gehanteerd wordt:

Weten dat: kennis van feiten en begrippen, reproduceren, technieken beheersen;
Weten hoe: probleemaanpak, toepassen, onderzoeksvaardigheden;
Weten waarom: concepten, abstracties, rijke schema's, argumenten, overzicht;
Weten over weten: reflecteren, monitoren, kennis over je eigen weten en aanpak;
Houding: wiskunde leren is leuk, interessant, groei in kennis geeft voldoening, ik kan het.

Het is belangrijk dat er een voldoende aandacht voor alle vijf de componenten is binnen het wiskundeonderwijs. De ervaring leert echter dat weten hoe, en met name weten waarom en weten over weten nog vaak onderbelicht zijn.

Voor de opdrachten op deze website zijn de componenten weten hoe en weten over weten daarom als inspiratie genomen.