Eindterm 21: De rol van ICT in de maatschappij

13 december 2019

Het is onmiskenbaar dat ruime beschikbaarheid van informatie- en communicatiemogelijkheden een belangrijke rol speelt in allerlei maatschappelijke ontwikkelingen.

Mede door de opkomst van de digitale technologie is de westerse wereld de laatste decennia geëvolueerd van een industriële samenleving naar een kennismaatschappij. Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door lokale, nationale en supranationale overheden. De bedoeling van deze eindterm is dat leerlingen inzicht verwerven in de rol die informatietechnologie speelt in de kennismaatschappij.

Een aandachtspunt hierbij is het gegeven dat de meeste jongeren in hun persoonlijke leefwereld en op school veelvuldig gebruikmaken van ICT. Daarbij ligt de nadruk op communicatie, informatie verzamelen uit openbare bronnen, verblijf in virtuele werelden (waaronder gaming) en op sociale media. Het verdient aanbeveling leerlingen te doen beseffen dat er ook andere toepassingsfuncties van ICT bestaan, zoals het uitvoeren van berekeningen, het opslaan van (grote hoeveelheden) gegevens en het besturen van technische apparatuur.