Algemene informatie

27 juli 2023

Deze handreiking bevat suggesties voor de inrichting van het schoolexamen van het vak informatietechnologie in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Dit vak is met ingang van 1 augustus 2016 een examenvak in de vrije ruimte, het kent alleen een schoolexamen en heeft een voorgestelde omvang van ten minste 200 lesuren van elk vijftig minuten.

Het vak is vanaf 2007 ontwikkeld om de volgende redenen:

  • In de theoretische leerweg van het vmbo ontbrak een algemeen vormend vak rond ICT. De beroepsgerichte leerwegen van het vmbo kennen een beroepsgericht profiel onder de naam Media, vormgeving en ICT, maar een dergelijk profiel kan niet als examenvak in vmbo-tl dienen;
  • Er bestond in de theoretische en gemengde leerweg behoefte aan verruiming van de keuzemogelijkheden voor leerlingen en scholen.

Na een achtjarig experiment met elf scholen staat het alle vmbo-tl-scholen vrij het vak aan te bieden volgens de specificaties uit het examenprogramma. Desgewenst kan een school aan het examenprogramma eigen eindtermen toevoegen, die per leerlingen kunnen verschillen. Deze website bevat suggesties en handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen informatietechnologie. Ze heeft géén voorschrijvend karakter.