Het PTA

19 maart 2024

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staat volop in de belangstelling. Veel scholen willen een kwaliteitsslag maken met hun PTA. Het ontwikkelen van een goed PTA stimuleert docenten en schoolleiding bewuste keuzes te maken op basis van een visie op toetsing en schoolexaminering en daarbij waar mogelijk onderling af te stemmen.

Het PTA heeft twee functies:

 • de school informeert leerlingen en ook ouders/verzorgers, docenten en directie over de inhoud, vorm, weging etc. van het schoolexamen. Het PTA dient daarom voor leerlingen zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.
 • de school verantwoordt met het PTA de inrichting van het schoolexamen aan de inspectie.

Het PTA bevat enkel afsluitende schoolexamentoetsen die onderdelen van de examenprogramma’s op ‘eindniveau’ toetsen. Het afsluitende karakter kenmerkt zich door:

 • summatieve toetsen, dus geen voortgangs- en diagnostische toetsen, huiswerkopdrachten en beoordeling van aanwezigheid, te laat komen etc.;
 • een beperkt aantal toetsen per vak, dus geen stapeling van kleine tussentoetsen;
 • toetsing hoofdzakelijk in het examenjaar.

Aandachtspunten en tips

 • Maak voor elk vak en elke leerweg een apart PTA, inclusief beroepsgerichte keuze- en eventueel profielvakken als hier een schoolexamen voor wordt afgenomen.
 • Verstrek het PTA voor 1 oktober aan de leerlingen en de inspectie.
 • Verander het PTA niet gedurende de periode waarvoor het PTA is vastgesteld, dus geen andere toetsen, onderwerpen, weging etc.).

Bij de downloads en links vind je de volgende informatie, voorbeelden en checklists:

 • de publicatie 'Het programma van toetsing en afsluiting  (PTA) in het vmbo. Wat moet en wat mag?';
 • de checklist 'Programma van toetsing en  afsluiting' van de VO-Raad;
 • de website 'Schoolexaminering' van Stichting  Platforms Vmbo (SPV);
 • de website 'Praktijk en ondersteuning' van de VO-Raad.