Het examenprogramma

27 juli 2023

Het examenprogramma informatietechnologie bestaat uit de preambule voor het vmbo en exameneenheden die allemaal deel uit maken van het schoolexamen. Het vak kent geen centraal examen.

Hier worden de exameneenheden van informatietechnologie toegelicht. Aangegeven wordt welke eindtermen het concept-examenprogramma kent en op welke wijze ze geïnterpreteerd kunnen worden. Wellicht ten overvloede: een school is vrij deze interpretatie over te nemen. Ze mag even goed een eigen interpretatie aan de eindtermen geven.