Subdomein A4, A5 en A6: Ethisch handelen, informatica-instrumentarium hanteren en werken in contexten

26 oktober 2020

Bij toepassing van informatica en het ontwikkelen van digitale artefacten spelen ethische normen (zoals beroepscodes) en ethische dilemma's een rol.

De Vereniging van Register Informatici VRI kent een gedragscode met vijf uitgangspunten en tien gedragsregels (VRI, 2015). Deze gedragsregels gaan over bewustzijn van de gevolgen van handelen voor de samenleving, handelen in overeenstemming met het belang van de opdrachtgever, vertrouwelijk omgaan met gegevens die onder ogen komen en niet meewerken aan ontwikkeling van digitale artefacten die tot doel hebben personen of instellingen te schaden dan wel illegaal zijn.

Informatici zijn naast makers ook vaardige gebruikers van digitale hulpmiddelen. In het subdomein Informatica-instrumentarium hanteren wordt deze vaardigheid beschreven, evenals het hanteren van informaticaspecifieke termen en formalismen. Onder informatica-instrumentarium kunnen IDE's, compilers, database-engines, ontwikkeltools en computerapparatuur gerekend worden. Ook correct gebruik van vaktermen en conventies voor bijvoorbeeld het noteren van flowcharts, eindige automaten of grammatica's wordt tot deze eindterm gerekend. Voorbeelden van formalismen in de informatica ten slotte zijn eindige automaten, grammatica's en lambdacalculus. Dit subdomein is een informaticaspecifieke variant van soortgelijke subdomeinen in de bètavakken, waarin bijvoorbeeld laboratoriumvaardigheden en formulegebruik worden beschreven.

Ten slotte dienen kandidaten informaticaconcepten in diverse maatschappelijke contexten kunnen gebruiken. Ook beroepscontexten zijn belangrijk, waarbij voor vwo en havo goed kan worden aangesloten bij beroepen waarvoor een wetenschappelijke respectievelijk een beroepsopleiding is vereist. Vwo'ers komen tevens in aanraking met wetenschappelijke contexten.​