Domein F: Interactie

26 oktober 2020

Op deze pagina staat een korte toelichting op domein​ F en de verplichte eindtermen van het domein. De eindtermen zijn nog heel globaal geformuleerd. Om hiermee aan de slag te gaan hebben we een voorbeeld uitgewerkt van hoe die eindtermen geïnterpreteerd​ kunnen worden.

Toelichting op het domein​

Het doel van dit domein is het redeneren over de verbinding tussen informatica en de omgeving. Er zijn drie perspectieven opgenomen: de interactie tussen digitaal artefact en gebruiker (usability), de impact van digitale artefacten op de maatschappij en de impact van digitale artefacten op het individu (in het bijzonder privacy). Deze drie perspectieven bieden tevens goede aanknopingspunten voor de socio-technische kant van security, als aanvulling op de meer technische aspecten onder Domein E: Architectuur.

Eindtermen

Subdomein F1: Usability

De kandidaat kan gebruikersinterfaces van digitale artefacten evalueren aan de hand van heuristieken, en vuistregels van goed ontwerpmet betrekking tot interfaces toepassen bij ontwerp en ontwikkeling van digitale artefacten.

Subdomein F2: Maatschappelijke aspecten

De kandidaat kan de invloed van digitale artefacten op sociale interactie en persoonlijke levenssfeer herkennen en in historisch perspectief plaatsen.

Subdomein F3: Privacy

De kandidaat kan redeneren over de gevolgen van de veranderende mogelijkheden van digitale artefacten op de persoonlijke vrijheid.

Subdomein F4: Security

De kandidaat kan enkele security-bedreigingen en veelgebruikte socio-technische maatregelen benoemen en deze relateren aan sociale en menselijke factoren. ​