Programma's

12 februari 2024

... met een totaalaanbod

Een programma voor peuters en/of kleuters kan op verschillende manieren worden ingezet. Van je geheel laten leiden door het programma, tot het programma gebruiken als bronnenboek bij het zelf samenstellen van een beredeneerd aanbod. Maar het kiezen van een programma is best lastig. Waar let je dan op?

Op deze pagina bieden we je een overzicht van programma’s met een aanbod voor de vier ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. We proberen het overzicht zo actueel mogelijk te houden.

De programma’s staan in alfabetische volgorde van titel met daarachter de naam van de uitgever en een link naar de betreffende website. Per programma vind je een korte beschrijving waarin eventuele overige ontwikkelingsgebieden worden genoemd, de doelgroep en of het programma een erkenning van het NJI heeft.

Bij de keuze is het in ieder geval belangrijk om te weten welke ontwikkelingsbieden met een programma worden gestimuleerd. Daarnaast wil je ook weten of de visie en uitgangspunten van een programma aansluiten bij jullie visie op onderwijs aan jonge kinderen. Van enkele programma's zijn al uitgebreide beschrijvingen gemaakt waarbij we in het format gebruik gemaakt hebben van de onderwerpen die ook in het Visiespel Jonge kind aan de orde komen. Op die manier kun je, als je je visie hebt opgesteld, snel in de beschrijving de voor jullie relevante onderwerpen terugvinden.

Overzicht
Bas in de klas (Groen Educatief, Palet Educatie)
Digitale interactieve lesmethode voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Drie niveaus: peuters, groep 1, groep 2. Negen thema’s van vier weken met lesideeën voor taal, rekenen, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek, handvaardigheid en spel. Met extra lessen voor burgerschap en wetenschap & techniek. peuters 
gr. 1-2
NJI erkende interventie
Kameleon (Kameleon100)
Programma voor alle kinderen van 2 tot 7 jaar geïnspireerd op de Reggio Emilia benadering met zowel een kindvolgende als ontwikkelingsgerichte aanpak. Naast aandacht voor welbevinden en betrokkenheid wordt gewerkt aan alle ontwikkelingsgebieden: sociaal-emotionele ontwikkeling, taal- en spraakontwikkeling, reken-wiskundige ontwikkeling, OJW, motorische ontwikkeling, kunstzinnige oriëntatie en digitale geletterdheid. peuters
gr. 1-2
NJI erkende interventie
KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind (KIKI Kennisinstituut)
VE-methode voor gastouders en kleinschalige kinderopvang met ontwikkelingsgerichte activiteiten voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar, met een extra aanvulling voor bso kinderen. Het bestaat uit themapakketten. Bij elk thema wordt gewerkt aan het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling, taal-spraakontwikkeling, rekenontwikkeling en zintuigelijke-motorische ontwikkeling. peuters NJI erkende interventie
Kleuterplein 2e editie (Malmberg)
Spelenderwijs leren in tien kleuterdomeinen: rekenen, taal-lezen, (voorbereidend) schrijven, sociaal-emotionele ontwikkeling, bewegingsonderwijs, wereldoriëntatie- burgerschap, drama, muziek, beeldende vorming en Engels. Met opdrachten op 3 niveaus: de instroomgroep, groep 1 en groep 2.  Twee themapakketten ('de seizoenen' en 'de wereld) met  16 thema's verdeeld over vier periodes. Per periode keuze uit vier thema's. gr. 1-2 NJI: Niet meer ingediend voor herbeoordeling
Kleuterstof (Leskracht)

Totaalaanpak voor onderzoekend en ontwerpend spelen. Procesgeoriënteerde didactiek met alle leerinhouden jonge kind. Aandacht voor nieuwsgierigheid, spel, woordenschat en de sociaal emotionele vorming. De thema activiteiten zijn niet voorschrijvend maar bieden structuur vanuit de zeven stappen van W&T-onderwijs en een verhalend ontwerp.  Een Kleuterstof-leeromgeving bestaat uit een gereedschapskist met twee projectmappen incl. spelactiviteiten, concrete materialen, een handpop, beeldmagneten, wereldoriëntatie tekstmap,  digitale omgeving (filmpjes, woordkaarten, praatplaten, rijke teksten, prentenboeken, taal- en rekenactiviteiten, creatieve opdrachten, werkbladen en  lessen beeldend, drama en muziek). Gratis presentatie of try-out.

gr. 1-3
Kleuteruniversiteit (Kleuteruniversiteit, onderdeel van DynIT)
Digitale thematische projecten voor peuters en (voornamelijk voor) kleuters op basis van prentenboeken. Voor alle vier ontwikkelingsgebieden.  Icoontjes bij de lessen geven lesdoelen weer. Ook voor 21e eeuwse vaardigheden, Engels, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, filosoferen, dans en drama etc. peuters  gr. 1-2 Beschrijving (pdf, 227 kB)
Peuterplein (Malmberg)
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Peuterplein stimuleert de ontwikkelingsgebieden: taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. peuters NJI: Niet meer ingediend voor herbeoordeling
Peuterpraat (Koninklijke Auris Groep afdeling Peuterpraat)
Totaalprogramma voor kinderen van 2 tot 4 jaar op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en bij gastouders. Leidraad voor pedagogisch medewerkers om de ontwikkelingsgebieden (spraak- en taalontwikkeling, luistervaardigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling en spelvaardigheid) te stimuleren en in te spelen op eventuele ontwikkelingsachterstanden. peuters
Piramide digitaal (Piramide Nederland - de Rolf groep)
Nieuwe digitale versie. Educatieve aanpak voor kinderen van 0 tot 7 jaar op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bij gastouders en in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Via elf thema’s wordt een brede ontwikkeling gestimuleerd:   persoonlijkheids- en sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, kunstzinnige ontwikkeling, taalontwikkeling, ontwikkeling van waarnemen, denken en rekenen, oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning en digitale geletterdheid. peuters
gr. 1-2
NJI erkende interventie Beschrijving (pdf, 241 kB)
Schatkist editie 3 (Zwijsen)
Totaalaanbod voor groep 1-2.  De zeven ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie en wetenschap & technologie) komen geïntegreerd aan bod.  
Spelenderwijs, onderzoekend en ontwerpend leren met keuzevrijheid en ruimte voor eigen activiteiten. Doorgaande lijn met VLL (Kim-versie) groep 3.
gr. 1-2 NJI erkende interventie Beschrijving (pdf, 312 kB)
Sil op school (CED-groep)
Kleuterprogramma en vve-programma.  Bestaat uit een licentie, een themamap (met 6 vaste thema's voor 2 jaar en ieder jaar 3 nieuwe thema's online), materialendoos (o.a. hoekkaarten en woordkaarten) en 6 prentenboeken. Sil op School werkt aan doelen voor taal (veel aandacht voor uitbreiding woordenschat), rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De uitgewerkte activiteiten zijn gericht op opbrengstgericht werken vanuit spel. Doorgaande lijn sluit aan op vve-programma Uk & Puk. gr. 1-2 NJI erkende interventie
nb. nog in procedure
Beschrijving (pdf, 265 kB)
Speelpleziermethodiek (Speelpleziermethodiek)
Educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar uit kansarme milieus in peutergroepen, kinderopvang en de groepen 1 en 2 in het basisonderwijs. Uitgangspunten:
- ontwikkeling van kinderen stimuleren in spelende interactie binnen een thematische samenhang;
- vergroten van kansen van kinderen door stimulering van de spel- en taalontwikkeling in samenhang met de sociaal-emotionele, motorische en reken-wiskundeontwikkeling.
peuters
gr. 1-2
NJI erkende interventie
Uk & puk (Zwijsen)
Totaalprogramma voor kindercentra met kinderen van 0 tot 4 jaar. Stimuleert de brede ontwikkeling door actief spel. Tien thema's waarvan bij elk thema activiteiten zijn uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Bij CED-groep is een gratis download beschikbaar voor een aanvullend thema 'Ik ben kunstenaar' (kunstzinnige activiteiten). peuters NJI erkende interventie