Kader voor ontwikkeling

30 januari 2024

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften en interesses van alle leerlingen, ook de zeer talentvolle, hebben we onderstaand kader met (denk)vaardigheden ontwikkeld. Het geeft een overzicht van vaardigheden waar leerlingen doelgericht aan kunnen werken om zich verder te ontwikkelen.

Kader voor ontwikkeling

Toelichting op het model

(Denk)vaardigheid Waar richt het zich op?
Creatief denken Het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden. Associëren, brainstormen en het bedenken van nieuwe originele dingen en originele oplossingen voor problemen.
Analytisch denken Het effectief oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken.
Kritisch denken Het controleren van veronderstellingen en informatie, het vormen en onderbouwen van een mening en het kiezen van de meest geschikte oplossing.
Zelfsturing

Het zich verantwoordelijk voelen voor het eigen leerproces door doelen te stellen en ook bij tegenslagen door te zetten.

Zelfinzicht Het kennen van de eigen sterke en zwakke kanten. Weten waar de eigen interesses liggen, wat ontwikkelpunten zijn en welke doelen nog bereikt moeten worden.
Motivatie De wil om te weten, te kunnen en te leren. Deze wil kan gebaseerd zijn op eigen behoeften, zelf geformuleerde doelen, beeld over eigen vaardigheden, inclusief ideeën over beloningen en straffen.
Samen leren Samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel en bijdragen aan het bevorderen van een goede onderling sfeer. Het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats stellen en zich daarvoor zo goed mogelijk inzetten.
ICT-vaardigheden Het toepassen van digitale middelen om informatie te vinden, te evalueren en te gebruiken, waaronder het ontwikkelen van producten.
Communiceren Het in begrijpelijke taal duidelijk maken van meningen en ideeën van jezelf en anderen, via vragen stellen, luisteren en feedback geven en ontvangen.
Denken over denken Het bewust denken over de procesvoortgang en het eigen werk en dit beoordelen op effectiviteit. Uit feedback informatie halen voor toekomstig leren en om doelen bij te stellen.