De verrijkingsdelen

13 december 2019

De verrijkingsdelen gelden alleen voor de gemengde en de theoretische leerweg.

MK/V/1 Analyse maatschappelijk vraagstuk (CE) bb kb gl/tl
15. De kandidaat kan een maatschappelijk vraagstuk gerelateerd aan de exameneenheden analyseren door verbanden tussen de thema's uit de eindtermen te leggen en door de benaderingswijze van maatschappijkunde erop toe te passen. X

Een nadere specificatie van eindterm 15 staat in de syllabus voor het CE op www. examenblad.nl.

MK/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie (SE) bb kb gl/tl
16. De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk. X

Eindterm 16 komt niet terug in het centraal examen, hoe dit onderdeel wordt ingevuld is aan de school.

MK/V/3 Vaardigheden in samenhang (CE) bb kb gl/tl
17. De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen. X

Ook eindterm 17 maakt deel uit van het CE en komt terug in de syllabus. Deze wordt daarin echter niet nader uitgewerkt.