De preambule

13 december 2019

Voor alle avo-vakken in het vmbo gelden zes algemene onderwijsdoelen, die worden beschreven in de preambule.

Deze zes algemene onderwijsdoelen zijn:

 1. werken aan vakoverstijgende thema's;
 2. leren uitvoeren;
 3. leren leren;
 4. leren communiceren;
 5. leren reflecteren op het leer- en werkproces;
 6. leren reflecteren op de toekomst.

Maatschappijkunde kan een bijdrage leveren aan deze zes doelen.

Bij het eerste doel, de vakoverstijgende thema's, vallen een aantal aandachtspunten op die passen bij het programma van maatschappijkunde. Het zijn thema's die bij maatschappijkunde aan de orde komen, maar die ook bij andere vakken aan de orde kunnen worden gesteld. De preambule is immers hetzelfde voor alle avo-vakken.

Uit de preambule Uit het programma maatschappijkunde

1.1 het kennen van en omgaan met eigen en andermans normen en waarden.

De multiculturele samenleving

Massamedia

1.2 het onderkennen van en omgaan met de verschillen tussen de seksen.

De multiculturele samenleving

Massamedia

1.4 het functioneren als democratisch burger in een multiculturele samenleving, ook in internationaal verband.

Politiek en beleid

De multiculturele samenleving

1.6 de maatschappelijke betekenis van technologische ontwikkeling, waaronder met name moderne informatie- en communicatietechnologie

Massamedia

1.7 de maatschappelijke betekenis van betaalde en onbetaalde arbeid. Mens en werk
1.8 de verworvenheden en mogelijkheden van kunst en cultuur, waaronder ook de media. Massamedia

Bij het tweede en derde doel, Leren uitvoeren en Leren leren, staat ook een aantal aspecten waaraan binnen maatschappijkunde gewerkt kan worden. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • 2.1 Nederlandse en Engelse teksten lezen en beluisteren;
 • 2.2 Schriftelijke en mondelinge teksten produceren in correct Nederlands;
 • 2.3 informatie in verschillende gegevensbestanden opzoeken, selecteren, verzamelen en ordenen;
 • 3.1 informatie beoordelen op betrouwbaarheid, representativiteit en bruikbaarheid, informatie verwerken en benutten;
 • 3.7 op basis van argumenten tot een eigen standpunt komen.

Deze aspecten komen in het programma van maatschappijkunde terug onder MK/K/2 Basisvaardigheden en MK/K/3 Leervaardigheden.

Bij het vierde doel, Leren communiceren, zijn twee elementen in ieder geval relevant voor maatschappijkunde:

 • 4.5 culturele en seksegebonden verschillen tussen mensen benoemen en hanteren;
 • 4.6 omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures.

Deze komen bij maatschappijkunde terug bij MK/K/6 Multiculturele samenleving, MK/K/7 Massamedia en MK/K/8 Criminaliteit en rechtsstaat.

De aandachtspunten die bij het zesde doel, Leren reflecteren op de toekomst, worden genoemd komen bij maatschappijkunde terug onder MK/K/1 Oriëntatie op leren en werken.