Eindterm 25: Computernetwerken

13 december 2019

De verzending van een bericht over een netwerk wordt gestuurd door middel van communicatieprotocollen. Elk protocol heeft een eigen rol in het geheel van de communicatie.

Het geheel aan protocollen dat de communicatie verzorgt, wordt vaak voorgesteld in een lagenmodel. Op elke communicatielaag levert een protocol diensten aan de bovenliggende lagen. Er bestaat een aantal van dergelijke lagenmodellen. Voorgesteld wordt om in het examen af te zien van het concept van gelaagdheid in de computercommunicatie, maar het verschijnsel communicatieprotocol wel aan de orde te stellen. Bovendien wordt aanbevolen dat leerlingen van enkele protocollen in de hoogste laag ("applicatielaag") van een lagenmodel de naam en functie kennen, zoals:

  • SMTP en POP ten behoeve van ontvangst en verzending van e-mailberichten;
  • HTTP en HTTPS ten behoeve van verzending van (beveiligde) hypertekstdocumenten.

Het volstaat dat leerlingen inzicht hebben in de globale werking van computernetwerken en de functie van enkele netwerkcomponenten. Aanbevolen wordt dat leerlingen kunnen uitleggen hoe een bericht over een of meer netwerken verstuurd wordt en welke rol enkele componenten hierin spelen. In bijgevoegde animatie wordt dit in beeld gebracht.