Opbrengstgericht werken


Bij opbrengstgericht werken is het monitoren van de leerresultaten en het daarop aanpassen van het onderwijsaanbod van belang. Door de focus in het onderwijsbeleid op opbrengstgericht werken is er een sterke nadruk op toetsen komen te liggen. Met toetsen kunnen we echter niet een volledig beeld van de taalvaardigheid van leerlingen krijgen, en ook niet van de leesvaardigheid. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een werkwijze waarmee zowel leerkrachten als leerlingen een zo volledig mogelijk beeld van hun lezen kunnen krijgen, zodat daar een passend aanbod op kan worden afgestemd. Leesgesprekken voeren vormt daarmee een mooie aanvulling op de bestaande toetsen:  doelen die in en na het leesgesprek worden bereikt liggen op het gebied van strategiegebruik, reflectie op eigen handelen en leren, woordenschat en tekstbegrip.​