Referentiekader Taal: lezen


In het Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen (pdf, 2.9 MB) is voor het hele onderwijs (van de basisschool tot het hoger onderwijs) vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Het gaat om basiskennis en -vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn. Het doel van de invoering van een referentiekader voor deze basiskennis en -vaardigheden is een algemene niveauverhoging van het onderwijs. Basiskennis en -vaardigheden kunnen leerlingen op verschillende niveaus beheersen. Op de website www.taalenrekenen.nl kun je nog veel meer lezen over de referentieniveaus en de uitwerking ervan.

Voor taal zijn er in totaal vier niveaus beschreven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). Voor taal zijn per niveau de volgende domeinen beschreven: mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, begrippenlijst en taalverzorging.

Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. Basisscholen moeten ernaar streven dat hun leerlingen een zo hoog mogelijk eindniveau bereiken.

De publicaties Leerstoflijnen (...) beschreven door SLO bevatten een uitwerking van de referentieniveaus in inhoudelijke leerlijnen van groep 1 tot en met 8. Het gaat om alle domeinen en de niveaus 1F en 1S. Elk deel beschrijft wat de kern van het onderwijs in het betreffende domein kan zijn in groep 1/2, in groep 3/4, in groep 5/6 en in groep 7/8; aanbod waarmee toegewerkt kan worden naar niveau 1F en niveau 2F/1S.

De uitwerking gemaakt in de publicatie Leerstoflijnen lezen beschreven (pdf, 2 MB) is als leidraad genomen bij het selecteren van fragmenten om de leesontwikkeling te illustreren. Dit wordt toegelicht in bij het Domein Lezen.