Meerwaarde van leesgesprekken


Waarom leesgesprekken?

In de discussies over welke 21ste-eeuwse kennis en vaardigheden leerlingen zouden moeten leren om te participeren in een toekomstige samenleving gaat het om begrippen als initiatief nemen, zeggenschap, betrokkenheid, creatief denken, het kunnen oplossen van problemen en het planmatig en strategisch kunnen zoeken en toepassen van informatie. Het voeren van (lees)gesprekken kan een belangrijke manier zijn om leerlingen meer zeggenschap te geven over hun eigen leren en hen bewuster te maken van wat en hoe ze leren. Leesgesprekken stimuleren namelijk het metacognitief handelen (het denken over het denken en eigen handelen).

Daarnaast kunnen leesgesprekken een bijdrage leveren aan hogere opbrengsten op alle aspecten van de gestelde doelen voor het leesonderwijs. Leerkrachten kunnen namelijk met de uit leesgesprekken verkregen informatie hun onderwijs beter afstemmen op de interesses, het niveau, de leer- en leesstrategieën, de talenten en onderwijsbehoeften van hun leerlingen. Het voeren van leesgesprekken biedt mogelijkheden voor het bieden van leesonderwijs op maat. In die zin is het een belangrijk element van passend onderwijs.