Waarom is deze denkwijze van belang?


Belangrijke leereffecten

Het is belangrijk dat leerlingen leren in te zien dat 'iets' niet uit het 'niets' te verkrijgen is. Leerlingen moeten zich leren af te vragen waar iets vandaan komt. De CO2 die vrijkomt bij de verbranding van biobrandstoffen is door planten uit de atmosfeer geabsorbeerd en levert dus geen bijdrage aan het versterkte broeikaseffect.

Door na te denken over transport, kringloop en behoud van materie en energie krijgen leerlingen gevoel voor afvalstromen en recycling. 'Iets' verdwijnt niet in het 'niets' en moet dus opgeruimd of hergebruikt worden. Uit een oud mobieltje kunnen veel waardevolle metalen gebruikt worden bij de productie van nieuwe telefoons.

Leerlingen leren inzien dat ook als er gesproken wordt van ge- of verbruik de materie of energie in kwestie toch behouden is. Vaak wordt dan van verbruik gesproken omdat de materie of energie het systeem verlaat of kwaliteit verliest. Een koelkast met een groot energieverbruik vernietigt geen energie, maar produceert veel nutteloze warmte.

Leerdoelen

Leerlingen kunnen…

  • wetten van energie- en materiebehoud adequaat toepassen, zowel in chemische als fysische processen
  • materie op verschillende schaalniveaus beschrijven
  • de rol van materie en energie in uiteenlopende processen aangeven
  • diverse kringlopen onderscheiden aan de hand van energie en materie
  • diverse energievormen benoemen en herkennen
  • energieomzettingen aangeven