Pro taal

5 september 2023

De producten van Passende perspectieven taal helpen scholen om een passend onderwijsaanbod vorm te geven voor leerlingen met verschillende uitstroomperspectieven.

Leerroutes taal

De leerroutes voor het praktijkonderwijs en vso arbeid helpen bij het vaststellen van relevante en haalbare doelen voor leerlingen. Ze beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen met het perspectief op een bepaalde uitstroombestemming. Dit zijn dus einddoelen voor praktijkonderwijs en vso arbeid. Er zijn voor de vier onderscheiden doelgroepen leerroutes uitgewerkt voor de domeinen

  • luisteren;
  • lezen;
  • gesprekken;
  • spreken;
  • schrijven.

Leerjarenoverzichten taal

De leerjarenoverzichten helpen scholen bij het plannen en vormgeven van hun onderwijs, met een opbouw over de leerjaren. Deze overzichten zijn niet voorschrijvend of uitputtend, het is nadrukkelijk de bedoeling dat scholen hun eigen keuzes maken, waarbij ze uitgaan van de behoeften van hun leerlingen en zoveel mogelijk verbindingen leggen tussen taal en andere vakken.

Taaldoelen in praktijkvakken

Het is goed om het leren en oefenen van taal niet te beperken tot specifieke taallessen. Sommige doelen zijn, zeker voor leerlingen in het praktijkonderwijs en het vso, gemakkelijker te bereiken via een praktijkles dan via een theorieles. Ook kent elke sector en praktijksituatie eigen, specifieke vormen van taalgebruik. Daarom is ook gekeken aan welke taaldoelen binnen praktijklessen gericht op een bepaalde sector gewerkt kan worden. Dit heeft geresulteerd in doelenoverzichten (pdf, 710 kB) voor toeleiding naar arbeidsmatige taken binnen vijf sectoren: consumptief, groen, logistiek, techniek, zorg & welzijn.

Maatwerkaanpassingen

De overzichten van maatwerkaanpassingen bevatten concrete suggesties op het gebied van taal- en leesonderwijs die leraren kunnen inzetten voor leerlingen met verschillende profielen (denk aan dyslexie, taal ontwikkelingsstoornis, autisme etc.)