Visie

22 maart 2022

Macro (nationaal niveau)

Volgens de visie op macro-niveau dienen scholen een bijdrage te leveren aan kennisverwerving, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting. Deze uitgangspunten zijn terug te vinden in o.a. de preambule bij de kerndoelen voor po, onderbouw vo en (v)so en de wet op burgerschapsvorming.
Zie huidige ontwikkelingen.

In het kader van vrijheid van onderwijs laat de overheid ruimte aan de scholen en leraren om de onderwijsvisie op schoolniveau gestalte te geven.

Om te bespreken

  • Waartoe leren leerlingen in Nederland?
  • Is de visie bij alle schooltypen hetzelfde?

Links

Landelijke ontwikkelingen ​Actualisatie
Visies op onderwijs in een aantal verschillende landen Buitenlandse curricula

Meso (schoolniveau)

Visie op meso-niveau geeft antwoord op de vraag waartoe de leerlingen van een specifieke school leren. Een visie op schoolniveau geeft op globale wijze richting aan de manier waarop de school invulling geeft aan kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting van leerlingen.
De overheid geeft scholen en leraren de ruimte om de eigen visie te formuleren en daarmee aan te geven op welke punten de school zich al dan niet wenst te profileren. Deze uitgangspunten zijn richtinggevend voor nadere keuzes op alle andere draden.

Om te bespreken

  • Hoe geeft de school op hoofdlijnen invulling aan de drie functies van het onderwijs: kennisontwikkeling, maatschappelijke toerusting en persoonsvorming?
  • Profileert de school zich op een bepaald gebied (bijvoorbeeld als kunst en cultuurschool, technasium, of met gepersonaliseerd leren)?

Instrument/werkblad

Links

​Platform van vernieuwscholen ​Platform eigentijdsonderwijs

Micro (lesniveau)

Visie op micro-niveau geeft aan 'waartoe' leerlingen leren binnen een lessenreeks, project, thema of vak. De visie op micro-niveau heeft een verbinding met de schoolvisie en wordt geformuleerd door de leraren (evt. in samenspraak met leerlingen). Het geeft antwoord op de vraag van bijvoorbeeld leerlingen en ouders waarom ze dít moeten leren.

Om te bespreken

  • Wat is het motief voor deze les(senreeks)?
  • Vanuit welke vakontwikkelingen of pedagogisch-didactische visie is de les(senreeks) opgezet?
  • Op welke wijze komt de visie van de school tot uiting in de les(senreeks)?

Instrument/werkblad