Tijd

11 maart 2024

Macro (nationaal niveau)

Wat betreft tijd bestaat er in Nederland op landelijk niveau geen vastgestelde urentabel en er is geen maximum aantal onderwijsuren per dag. Het is aan de scholen te bepalen hoeveel uren ze aan bepaalde vakken/leergebieden besteden en hoe ze die verdelen over de dag. Scholen mogen de tijden waarop een leerling op school moet zijn (schooltijden) zelf bepalen.
De school moet zich wel houden aan de wettelijk vastgestelde onderwijstijd (tijd dat de leerling onderwijs krijgt). De overheid heeft voor alle leerlingen in het po, (v)so, vo en mbo urennormen vastgesteld waar de school zich aan heeft te houden.

Om te bespreken

  • Welke wettelijke vereisten worden gesteld aan de hoeveelheid tijd die leerlingen op school doorbrengen?
Informatie van de rijksoverheid over schooltijden en onderwijstijden. ​ Schooltijden en onderwijstijd

Meso (schoolniveau)

Tijd op meso-niveau verwijst naar afspraken op school over wanneer bepaalde onderdelen op het lesrooster komen te staan om longitudinale en horizontale samenhang te bevorderen en hoe toetsen en examens over het jaar verdeeld worden (onder andere om piekbelasting te voorkomen). Het ministerie van OCW hanteert geen wettelijk voorgeschreven lesurentabel. Het is dus aan de school om hier een verantwoorde keuze te maken.

Om te bespreken

  • Is er sprake van een geoormerkte uren voor bepaalde vakken of leergebieden?
  • Is er voldoende tijd per vak of leergebied om de leerdoelen te behalen?
  • Welke argumenten hanteert de school voor de afspraken die zij maakt over wanneer bepaalde onderdelen op het lesrooster komen te staan?
  • In welke mate kunnen leerlingen in school eigen keuzes maken met betrekking tot hun leertempo?
  • Wat is de invloed van flexibele leerroutes op onderwijstijd?

Links

​Informatie over de relatie tussen onderwijstijd en maatwerk in het vo. ​Overzicht mogelijkheden maatwerk vo

Micro (lesniveau)

Tijd op micro-niveau verwijst naar de hoeveelheid tijd die bijvoorbeeld een les of lessenreeks in beslag neemt en hoe de tijdsverdeling over de verschillende leeractiviteiten er binnen de les uitziet. Hiertoe behoort ook de verhouding tussen studielasturen en contacttijd en tijd voor huiswerk.
Sommige leerlingen hebben minder uitleg, oefening of herhaling nodig. Voor deze leerlingen kan het één en ander geschrapt worden uit de reguliere lesmethode (compacten). Hierdoor ontstaat ruimte voor verrijking, verdieping of versnelling.

Om te bespreken

  • Wanneer vindt de les(senreeks) plaats?
  • Hoeveel tijd beslaat de les(senreeks)?
  • Wat betekent dit voor de inroostering en de planning?
  • In welke mate kunnen leerlingen zelf keuzes maken rondom hun tijdsbesteding of leertempo met betrekking tot het vak- of leergebied?